Αναπτυξιακή Ανδρου ΑΕ: ισολογισμος 2013

Δείτε το συννημένο αρχείο:

<<< Ισολογισμος 2013 >>>

Posted in Διάφορα θέματα | Tagged , | Σχόλια κλειστά

Πρόσκληση συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής (26-2-2015)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                    Άνδρος    23 /2/2015

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                    Α.Π :1378

ΠΡΟΣ: κ.κ.Αντιδημάρχους

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΑΝΔΡΟΣ                                                      Άνδρου

ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ:84500

ΠΛΗΡ:ΧΑΒΙΑΡΟΥ Γ

ΤΗΛ: 2282360207

                                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  1/2015

                                              ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής , την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου  2015 και ώρα 13.00 μ. μ  , που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  για την συζήτηση του παρακάτω θέματος:

1.Εισήγηση  προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επικαιροποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Άνδρου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΝΔΡΟΥ

ΣΟΥΣΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

Posted in Εκτελεστική Επιτροπή | Tagged , , | Σχόλια κλειστά

Πρόσκληση Επιτροπής Τουρισμού, 24-2-2015

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

τηλ.: 2282360235 – 2282041855 fax. 2282023766 – 2282041630

                                                                                                                                    Άνδρος 20/2/2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε, στην Συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Άνδρου, στις 24 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο Δημοτικό κατάστημα Γαυρίου του Δήμου Άνδρου, στο Γαύριο, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑ 1: Συμμετοχή σε εκθέσεις τουριστικής προβολής.

ΘΕΜΑ 2: Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Δήμου Άνδρου έτους 2015.

ΘΕΜΑ 3: Κατάρτιση ατζέντας θεμάτων για την τουριστική ανάπτυξη της Άνδρου.

ΘΕΜΑ 4: Σύσταση ομάδων εργασίας για επιμέρους θέματα τουρισμού.

Παρακαλούμε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, για την συμμετοχή του στη συνεδρίαση αυτή, να ενημερώσει έγκαιρα, στο mail: akolitsa@gmail.com ή τηλεφωνικώς στο 2282041855, προκειμένου να προσκληθεί και να συμμετάσχει το αναπληρωματικό μέλος (άρθρο 4 του Κανονισμού της Επιτροπής).

Η Πρόεδρος

της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

Δήμου Άνδρου

ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΙΤΟΥ

Εντ. Δημ. Σύμβουλος

Posted in Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής | Tagged , , | Σχόλια κλειστά

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 26-2-2015

Άνδρος 20-2-2015

Αριθ. Πρωτ.:1336

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

       Έχοντας υπόψη το άρθρο 67 Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 26 Φεβρουαρίου   2015, ημέρα Πέμπτη, ώρα 18.30  σε  συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για υπηρεσίες δεματοποίησης απορριμμάτων. –> εισήγηση
 2. Παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γαυρίου –> εισήγηση
 3. Προμήθεια οργάνων γυμναστικής & επιστημονικού εξοπλισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης –> εισήγηση
 4. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου –> εισήγηση
 5. Επικαιροποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Άνδρου
 6. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων, υπηρεσιών, προμηθειών, μεταφορών.
 7. Συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών.
 8. Αίτημα DIGEA Α.Ε.
 9. Αποδοχή ποσού από το Τ.Π.Δ.  –> εισήγηση
 10. ΧΥΤΥ Ν. Άνδρου
 11. Γνωμοδότηση επί της εγκατάστασης αιολικού πάρκου στη ΒΑ Άνδρο.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Posted in Δημοτικό Συμβούλιο | Tagged , , | Σχόλια κλειστά

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΣΙΟΥ: Τοποθέτηση ΑΤΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΣΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 1/2015

                                                                                                                Αριθμ. Απόφ: 1/2015

Θέμα 1ο: Τοποθέτηση ΑΤΜ.

Σήμερα την 28η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε σε Έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Μπατσίου το Συμβούλιο, της Δημοτικής Κοινότητας Μπατσίου, του Δήμου Άνδρου, ύστερα από την από 28/1/2015 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Τοπικούς Συμβούλους.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 5 μέλη του Τοπικού Συμβουλίου ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κωνσταντίνος Πετρίσης 1. Θεόδωρος Τουρλής
2. Χρήστος Θωμάς 2. Άννα Ψωμά
3. Αντώνης Μαρίνης  

Στη συνεδρίαση παρίστατο και η κ. Ορσούλα Κολίτσα υπάλληλος του Δήμου Άνδρου, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το κατ΄ επείγον θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών το έγγραφο της Τράπεζας Πειραιώς που αφορά την τοποθέτηση off – siteATMστη περιοχή του Μπατσίου. Με προηγούμενη απόφαση του το Συμβούλιο είχε αποφασίσει για την τοποθέτηση ΑΤΜ στο κτήριο που στεγάζονται τα ταξί, αλλά μετά από το νέο αίτημα της τράπεζας, πρέπει να αποφασίσουμε εκ νέου για τη διάθεση χώρου στο πεζοδρόμιο κάτω από το υπόστεγο.

Κατόπιν ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε το Πρόεδρο και έπειτα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:

Γνωμοδοτεί θετικά για την διάθεση χώρου 3,20 τ.μ. στο πεζοδρόμιο που βρίσκεται κάτω από το υπόστεγο, έξω από το κτήριο του δήμου που βρίσκεται στην περιοχή της Δ.Κ. Μπατσίου (έξωθεν από το κτήριο που στεγάζεται η έδρα των ταξί), για την τοποθέτηση ΑΤΜ από Τράπεζες (βάσει του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010).

Καλεί το Δήμο Άνδρου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, για την διάθεση του χώρου και τον καθορισμό μισθίου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α: 1/2015.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Μπατσίου                                       Τα μέλη                         Η Γραμματέας

Κωνσταντίνος Πετρίσης                              

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Μπατσίου

Κωνσταντίνος Πετρίσης

Posted in Διάφορα θέματα | Tagged , | Σχόλια κλειστά