Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 30-1-2015

Άνδρος 23-1-2015Αριθ. Πρωτ.:515

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

       Έχοντας υπόψη το άρθρο 67 Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 30 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή, ώρα 18.30 σε   συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Γνωμοδότηση Δήμου Άνδρου επί της μελέτης Περιφέρειας Ν. Αιγαίου– ΑΠΕ
 2. Βιολογικός Καθαρισμός Δ.Ε. Υδρούσας
 3. ΧΥΤΥ Δήμου Άνδρου
 4. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος στην Τ.Κ.Όρμου Κορθίου –> εισήγηση
 5. Κανονισμός Λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άνδρου –> εισήγηση
 6. Έγκριση προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης έτους 2015 –> εισήγηση
 7. Γνωμοδότηση για διάνοιξη γεώτρησης στη Δ.Κ.Μπατσίου –> εισήγηση
 8. Έγκριση τοπογραφικής μελέτης του ΧΑΔΑ Ν. Άνδρου στη θέση Σταυροπέδα.–> εισήγηση
 9. Έγκριση της τεχνικής μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) του ΧΑΔΑ Ν. Άνδρου στη θέση Σταυροπέδα. –> εισήγηση
 10. Ανάκληση άδειας καταστήματος στη Δ.Κ.Άνδρου.–> εισήγηση
 11. Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων
 12. Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας &Β/μιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2015-2016 –> εισήγηση
 13. Αίτηση κ. Κουτσούκου Ιωάννη.
 14. Συγκρότηση επιτροπής μισθωμάτων και μισθίων –> εισήγηση
 15. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια καυσίμων. –> εισήγηση
 16. Κατανομή πιστώσεων σε σχολικές επιτροπές –> εισήγηση
 17. Αποδοχή ποσού χρηματοδότησης –> εισήγηση
 18. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος στην Τ.Κ.Γαυρίου –> εισήγηση
 19. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015. –> εισήγηση
 20. Αίτηση συλλόγου Τ.Κ.Μεσσαριάς –> εισήγηση
 21. Έγκριση απόφασης Κοινωφελούς Επιχείρησης –> εισήγηση
 22. Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Άνδρου –> εισήγηση
 23. Συμμετοχή Δήμου Άνδρου σε τουριστικές εκθέσεις το α΄ εξάμηνο 2015 –> εισήγηση
 24. Έγκριση δημιουργίας τουριστικής εφαρμογής –> εισήγηση
 25. Παράταση σύνταξης ισολογισμού 2011 –> εισήγηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Posted in Δημοτικό Συμβούλιο | Tagged , , | Σχόλια κλειστά

Πρόσκληση Επιτροπής Τουρισμού

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

τηλ.: 2282360235 – 2282041855 fax. 2282023766 – 2282041630

Άνδρος 23/1/2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε, στην Συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Άνδρου, στις 27 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30 στο Δημαρχείο Άνδρου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010.

 • ΘΕΜΑ 1: Ορισμός εκπροσώπων σε εκθέσεις τουριστικής προβολής.
 • ΘΕΜΑ 2: Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Δήμου Άνδρου έτους 2015.
 • ΘΕΜΑ 3: Προβολή της Άνδρου, μέσω της εφαρμογής “UptackGrekland”, στη Σουηδία.
 • ΘΕΜΑ 4: Κατάρτιση ατζέντας θεμάτων για την τουριστική ανάπτυξη της Άνδρου.
 • ΘΕΜΑ 5: Σύσταση ομάδων εργασίας για επιμέρους θέματα τουρισμού.
 • ΘΕΜΑ 6: Τόπος συνεδριάσεων της Επιτροπής

Παρακαλούμε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, για την συμμετοχή του στη συνεδρίαση αυτή, να ενημερώσει έγκαιρα, στο mail: akolitsa@gmail.com ή τηλεφωνικώς στο 2282041855, προκειμένου να προσκληθεί και να συμμετάσχει το αναπληρωματικό μέλος (άρθρο 4 του Κανονισμού της Επιτροπής).

Η Πρόεδρος

της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

Δήμου Άνδρου

ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΙΤΟΥ

Εντ. Δημ. Σύμβουλος

Posted in Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής | Tagged , , | Σχόλια κλειστά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                               ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Άνδρος 19-1-2015

Α.Π:326

Ταχ. Δ/νση: Άνδρος

Ταχ.Κώδικας: 84500

Πληροφορίες: Χαβιαρου Γαρ

Τηλ.: 2282360207

Φαξ: 2282023766

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση (1) μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη,

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 τουΝ.3584/2007

Ο Δήμαρχος Άνδρου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 ,σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται η σύσταση θέσεων ειδικών συμβούλων ,ειδικών συνεργατών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ1.1.2 του ν.4093/2012 «Έγκριση μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής       2013-2016»
 3. Την με αρ.33//2006 Π.Υ.Σ. κατά την οποία ο διορισμός των ειδικών συμβούλων ,ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συμβούλων εξαιρείται από την κατά τον αριθμό 1 της άνω πράξης, απαιτούμενης προηγούμενης έγκρισης       του υπουργικού Συμβουλίου.

4.   Την με αριθμό 55/74802/29-12-2010 ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2,3,4 του Ν.3861/2010.
 2. Το γεγονός ότι στο Δήμο Άνδρου, υπάρχει μία κενή θέση ειδικού συνεργάτη.
 3. Την με αρ.331/19.1.2015 βεβαίωση του Αντιδημάρχου Άνδρου περί ύπαρξης σχετικής εγγεγραμμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 για την μισθοδοσία του υπό πρόσληψη ειδικού συνεργάτη.
 1. Την ανάγκη πρόσληψης μιας θέσης ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Άνδρου, σε       θέματα επίβλεψης και εκτέλεσης τεχνικών έργων οδοποιίας, ηλεκτρομηχανολογικών, οικοδομικών υδραυλικών, ο οποίος θα παρέχει υπηρεσίες μέσα στο κύκλο των γνώσεων του, σε εξειδικευμένα       επιστημονικά θέματα τεχνικής φύσεως που απασχολούν τις Υπηρεσίες του Δήμου, θα υποβάλει προτάσεις ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, θα παρέχει       υποστήριξη των υπηρεσιών τόσο του Δήμου όσο και των Νομικών Προσώπων του Δήμου, με σκοπό την πιο αποτελεσματική και άμεση παροχή υπηρεσιών και έργων προς τους Δημότες, καθώς και κάθε εργασία που θα ανατίθεται από το Δήμαρχο.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

   Όσους ενδιαφέρονται να καταλάβουν την θέση του ειδικού συνεργάτη σε θέματα τεχνικής φύσεως να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής με σύντομο βιογραφικό σημείωμα ,καθημερινά από 09.00 έως 14.00 στην έδρα του Δήμου Άνδρου ,στο Τμήμα Διοικητικού (υπ .κ. Γιαλούρη Ε.)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του ν.3584/07 άρθρο 11 έως και 17 δηλαδή:

-Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής όσο και κατά το χρονικό διάστημα διορισμού.

-Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια.

-Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

-Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την παραπάνω θέση.

-Το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού είναι το 21ο .

-Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας Υπηρεσίας ΟΤΑ ή άλλου Νομικού Προσώπου του Δημόσιου Τομέα λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής   ή λόγω καταγγελίας σύμβασης για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητά του ,εάν δεν έχει παρέλθει η πενταετία.

-Να κατέχουν πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών τμήματος ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής. Ενδεχόμενη κτήση των δύο τίτλων σπουδών θα συνεκτιμηθεί επί πλέον , στα τυπικά προσόντα του υποψηφίου.

-Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

-Πτυχίο Εργολήπτη Δημοσίων Έργων, κατηγορίας Οικοδομικών, Οδοποιίας, Ηλεκτρομηχανολογικών ,Υδραυλικών Β΄ τάξης και άνω.

- Αποδεδειγμένη σημαντική εμπειρία ,επαρκή γνώση και προηγούμενη ενασχόληση σε θέματα επίβλεψης – κατασκευής τεχνικών έργων οικοδομικών υδραυλικών έργων οδοποιίας μηχανολογικών .

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ότι σε περίπτωση επιλογής τους, θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού.

Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας ,είτε αυτή είναι η δημοσίευση σε μια εφημερίδα του νομού ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων ης έδρας του Δήμου Άνδρου ή στο δικτυακό τόπο του Δήμου ή στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η προκήρυξη αυτή να αναρτηθεί στο Δημοτικό κατάστημα να δημοσιευθεί στην εφημερίδα   «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ» καθώς επίσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλ. 2282360207 και 2282360325

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΣΟΥΣΟΥΔΗΣ

 

 

Posted in Δήμαρχος | Tagged , , | Σχόλια κλειστά

Ενημέρωση για τα θέματα των «Γαλάζιων σημαιών»

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 1/2014 Συνεδρίασης

της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Άνδρου

         Στην Άνδρο και στο δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Άνδρου, σήμερα την 17η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Άνδρου, ύστερα από την από 12/12/2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010).

Θέμα 6ο: Ενημέρωση για τα θέματα των «Γαλάζιων σημαιών».

Αριθ. Αποφ.: 6/2014

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, διαπιστώθηκε ότι, επί συνόλου 21 τακτικών μελών, ευρέθησαν παρόντες 14.

Παρόντες:                                                                                  Απόντες:

 1. Ελένη Πολίτου Πρόεδρος
 2. Δημήτρης Λάσκαρης Αντιδήμαρχος
 3. Ανδρονίκη Μαμάη Εντ. Δημ. Σύμβουλος
 4. Ιωάννα Χαλά
 5. Ρούλα Καλογρίδου
 6. Όλγα Καραγιάννη
 7. Ιωάννης Κατσιλίβας
 8. Αριστοτέλης Αστράς
 9. Αριάνα Μασέλου
 10. Μαριάννα Απέργη
 11. Αντώνης Περτέσης
 12. Στέλιος Πολυκράτης
 13. Ειρήνη Δάμπαση
 14. Μπάμπης Χώνας
 1. Ιάκωβος Σκόρδος Εντ. Δημ. Σύμβουλος
 2. Αθηνά Μακρή Δημ. Σύμβουλος
 3. Ιωάννης Καπάκης Δημ. Σύμβουλος
 4. Νικόλαος Μουστάκας
 5. Βούλα Μανδαράκα
 6. Φίλιππος Περάκης
 7. Νικόλαος Λαούδης

 

 

Επίσης, στη Συνεδρίαση, αυτή διαπιστώθηκε ότι ήταν,

Παρόντα τα κάτωθι αναπληρωματικά μέλη:           και απουσίαζαν τα κάτωθι αναπληρωματικά μέλη:

 1. Αλεξάνδρα Λογοθέτη
 2. Καλλιόπη Ρεγκούκου
 3. Δέσποινα Τούντα
 4. Βασίλης Μπατής
 5. Σπυρίδων Καρέλης
 6. Ευφροσύνη Τριδήμα
 7. Γεώργιος Στεφάνου
 1. Χρήστος Βουραζέρης Αντιδήμαρχος
 2. Αθηνά Τσατσομοίρου Εντεταλμένη Δημ. Σύμβουλος
 3. Αντώνιος Λάβδας Εντ. Δημ. Σύμβουλος
 4. Άννα Βολίκα Εντ. Δημ. Σύμβουλος
 5. Ειρήνη Πανταζή Δημ. Σύμβουλος
 6. Μαρία Βασιλοπούλου Δημ. Σύμβουλος
 7. Ευστράτιος Κολοβός
 8. Κίμωνας Κατενίδης
 9. Νίκη Κουρτέση
 10. Γεώργιος Σκόρδος
 11. Νικόλαος Γουλιέρμης
 12. Δημήτρης Οικονόμου

Επίσης, στη συνεδρίαση, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Θεοδόσιος Σουσούδης.

Για τα πρακτικά η υπάλληλος κ. Ανδριανή Κολίτσα.

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι όσον αφορά το πρόγραμμα «Γαλάζιες σημαίες», φέτος θα προχωρήσουμε στην προετοιμασία αυτών που είναι ήδη οργανωμένες και συμμετείχαν παλαιότερα στο πρόγραμμα, ώστε να υποβάλλουμε αίτηση τον Οκτώβριο του 2015, ενώ παράλληλα, έχουμε στείλει στο ΥΠΕΚΑ, αίτημα για την δειγματοληψία των υδάτων και σε άλλες παραλίες, προκειμένου να έχουμε στοιχεία μετρήσεων και να μπορέσουμε να τις εντάξουμε στο πρόγραμμα «Γαλάζιες σημαίες» μελλοντικά, καθώς αποτελεί υποχρεωτικό κριτήριο. Εντός του 2015, θα πρέπει να παρουσιάσουμε πέντε δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, για τις τρεις παραλίες που θα υποβάλλουμε αίτηση τον Οκτώβριο. Παράδειγμα δραστηριοτήτων είναι διαγωνισμοί φωτογραφίας, ζωγραφικής, οργάνωση δεντροφυτεύσεων, έκδοση φυλλαδίων κ.α. Για τις δραστηριότητες αυτές, καλό θα ήταν να απασχοληθούν άτομα από τις Ομάδες Εργασίας που θα συστήσουμε.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δήμο Άνδρου, την υποβολή υποψηφιότητας στο Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες για τις παραλίες: Άγιος Πέτρος, Χρυσή Άμμος και Λύκειο, για το 2015.

Για την πραγματοποίηση των πέντε περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, που πρέπει να παρουσιαστούν, ως απαραίτητο κριτήριο για τη συμμετοχή των ανωτέρω παραλιών, στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες», θα απασχοληθούν οι Ομάδες Εργασίας που θα συστηθούν σε επόμενη συνεδρίαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α: 6/2014

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

Ελένη Πολίτου

(Υπογραφή)

Τα μέλη

(Υπογραφές)

Η Γραμματέας

(Υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

Δήμου Άνδρου

Ελένη Πολίτου

Εντεταλμένη Δημ. Σύμβουλος

 

Posted in Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής | Tagged , , | Σχόλια κλειστά

Συμμετοχή σε Εκθέσεις Τουρισμού για το 1ο εξάμηνο του 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 1/2014 Συνεδρίασης

της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Άνδρου

         Στην Άνδρο και στο δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Άνδρου, σήμερα την 17η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Άνδρου, ύστερα από την από 12/12/2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010).

Θέμα 5ο: Συμμετοχή σε Εκθέσεις Τουρισμού για το 1ο εξάμηνο του 2015.

Αριθ. Αποφ.: 5/2014

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, διαπιστώθηκε ότι, επί συνόλου 21 τακτικών μελών, ευρέθησαν παρόντες 14.

Παρόντες:                                                                                  Απόντες:

 1. Ελένη Πολίτου Πρόεδρος
 2. Δημήτρης Λάσκαρης Αντιδήμαρχος
 3. Ανδρονίκη Μαμάη Εντεταλμένη Δημ. Σύμβουλος
 4. Ιωάννα Χαλά
 5. Ρούλα Καλογρίδου
 6. Όλγα Καραγιάννη
 7. Ιωάννης Κατσιλίβας
 8. Αριστοτέλης Αστράς
 9. Αριάνα Μασέλου
 10. Μαριάννα Απέργη
 11. Αντώνης Περτέσης
 12. Στέλιος Πολυκράτης
 13. Ειρήνη Δάμπαση
 14. Μπάμπης Χώνας
 1. Ιάκωβος Σκόρδος Εντ. Δημ. Σύμβουλος
 2. Αθηνά Μακρή Δημ. Σύμβουλος
 3. Ιωάννης Καπάκης Δημ. Σύμβουλος
 4. Νικόλαος Μουστάκας
 5. Βούλα Μανδαράκα
 6. Φίλιππος Περάκης
 7. Νικόλαος Λαούδης

 

 

Επίσης, στη Συνεδρίαση, αυτή διαπιστώθηκε ότι ήταν,

Παρόντα τα κάτωθι αναπληρωματικά μέλη:           και απουσίαζαν τα κάτωθι αναπληρωματικά μέλη:

 1. Αλεξάνδρα Λογοθέτη
 2. Καλλιόπη Ρεγκούκου
 3. Δέσποινα Τούντα
 4. Βασίλης Μπατής
 5. Σπυρίδων Καρέλης
 6. Ευφροσύνη Τριδήμα
 7. Γεώργιος Στεφάνου
 1. Χρήστος Βουραζέρης Αντιδήμαρχος
 2. Αθηνά Τσατσομοίρου Εντεταλμένη Δημ. Σύμβουλος
 3. Αντώνιος Λάβδας Εντ. Δημ. Σύμβουλος
 4. Άννα Βολίκα Εντ. Δημ. Σύμβουλος
 5. Ειρήνη Πανταζή Δημ. Σύμβουλος
 6. Μαρία Βασιλοπούλου Δημ. Σύμβουλος
 7. Ευστράτιος Κολοβός
 8. Κίμωνας Κατενίδης
 9. Νίκη Κουρτέση
 10. Γεώργιος Σκόρδος
 11. Νικόλαος Γουλιέρμης
 12. Δημήτρης Οικονόμου

Επίσης, στη συνεδρίαση, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. Θεοδόσιος Σουσούδης.

Για τα πρακτικά η υπάλληλος κ. Ανδριανή Κολίτσα.

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι υπάρχουν Τουριστικές Εκθέσεις στις οποίες θα συμμετάσχει ο ΕΟΤ και εκθέσεις στις οποίες θα συμμετάσχει η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου. Εμείς θα πρέπει να προτείνουμε σε ποιες εκθέσεις θέλουμε να πάμε μέσω της Περιφέρειας και σε ποιες μόνοι μας.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών τις Τουριστικές Εκθέσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο εξωτερικό κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έπειτα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη συμμετοχή του Δήμου Άνδρου, στις κάτωθι εκθέσεις, για το 1ο εξάμηνο του 2015:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΛΗ ΕΚΘΕΣΗ
13-18/1/2015 ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΟΥΤΡΕΧΤΗ VAKANTIEBEURS
12-14/2/2015 ΙΤΑΛΙΑ ΜΙΛΑΝΟ ΒΙΤ
13-15/2/2015 ΣΟΥΗΔΙΑ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ GREΕKLAND PANORAMA
4-8/3/2015 ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΙΤΒ
19-22/3/2015 ΓΑΛΛΙΑ ΠΑΡΙΣΙ SALON MONDIAL DE TOURISME

2. Προτείνει η εκπροσώπηση του Δήμου Άνδρου, στην Έκθεση VAKANTIEBEURS, που θα διεξαχθεί στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας από 13-18/1/2015, να γίνει από τις κυρίες Ιωάννα Χαλά και Ευφροσύνη Τριδήμα, μέλη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Άνδρου.

3. Όσον αφορά τις υπόλοιπες εκθέσεις, οι εκπρόσωποι θα προταθούν με νέα απόφαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α: 5/2014

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

Ελένη Πολίτου

(Υπογραφή)

Τα μέλη

(Υπογραφές)

Η Γραμματέας

(Υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

Δήμου Άνδρου

Ελένη Πολίτου

Εντεταλμένη Δημ. Σύμβουλος

 

Posted in Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής | Tagged , , | Σχόλια κλειστά