Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 25-10-2014

Άνδρος 21-10-2014

Αριθ. Πρωτ.:10946

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

         Έχοντας υπόψη το άρθρο 67 Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 25 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 σε   συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αποδοχή δωρεάς
 2. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Χώρας Άνδρου
 3. Ανανέωση παραχώρησης χώρου στον ΕΟΠΥΥ
 4. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων, προμηθειών
 5. Κήρυξη απαλλοτριώσεων
 6. Τροποποίηση συγκρότησης επιτροπής διαχείρισης ΖΕΠ Άνδρου για το πρόγραμμα LIFE
 7. Δυσλειτουργίες – ελλείψεις και αμέλειες Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Άνδρου και εξωτερικού συνεργάτη
 8. Ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Άνδρου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ

Posted in Δημοτικό Συμβούλιο | Tagged , , | Σχόλια κλειστά

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 21-10-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Άνδρος, 17/10/2014
Αρ. Πρωτοκ.: 10809
Προς :
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Άνδρου.

 

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Άνδρου λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτές ισχύουν, προσκαλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και τους κατοίκους και φορείς του Δήμου σε ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση την Τρίτη 21 Οκτωβρίου του έτους 2014 και ώρα 15:00 μ.μ.,στον 1ο όροφο του Δημοτικού Καταστήματος (κτίριο Βούλγαρη) στην αίθουσα συνεδριάσεων, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων :

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΑΪΡΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ».

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης, τη διάθεση της αναγκαίας πίστωσης και τη διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ψυκτικού θαλάμου για τη φύλαξη των υποπροϊόντων σφαγής στα Δημοτικά Σφαγεία του Δήμου Άνδρου.

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης, τη διάθεση της αναγκαίας πίστωσης και τη διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση της υπηρεσίας «Καθαρισμός πηγών στην Τ.Κ. Συνετίου».

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της αναγκαίας πίστωσης για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Τσιμεντόστρωση οδού προς δεξαμενή Γαυρίου στη Δ.Κ. Γαυρίου».

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της αναγκαίας πίστωσης για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΣΑΤΑ – Κατασκευή φρεατίου με σιδερένια σχάρα στο Δημοτικό Σχολείο Χώρας Άνδρου».

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση Δικηγόρου να εκπροσωπήσει το Δήμο Άνδρο στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της αναγκαίας πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών στο Δήμο Άνδρου στο πλαίσιο της Ανοιχτής πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Προτάσεων Πράξεων στο Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009 – 2014 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ) και στην Θεματική Περιοχή: Ανανεώσιμες πηγές (GR – 03).

Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών προϋπολογισμού οικον. Έτους 2014.

Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης, τη διάθεση της αναγκαίας πίστωσης και τη διαμόρφωση των προδιαγραφών για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Άνδρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ

Posted in Οικονομική Επιτροπή | Tagged , , | Σχόλια κλειστά

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 14-10-2014

Άνδρος 14-10-2014

Αριθ. Πρωτ.:10659

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

         Έχοντας υπόψη το άρθρο 67 Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 14 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Υποβολή πρότασης για το πρόγραμμα LIFE
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ   ΘΩΜΑΣ

Posted in Δημοτικό Συμβούλιο | Tagged , , | Σχόλια κλειστά

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΣΙΟΥ: Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος έτους 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΣΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 1/2014

                                                                                                               Αριθμ. Απόφ: 1/2014

Θέμα 1ο: Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος έτους 2015

Σήμερα την 4η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Μπατσίου το Τοπικό Συμβούλιο, της Δημοτικής Κοινότητας Μπατσίου, του Δήμου Άνδρου, ύστερα από την 01-10-2014 πρόσκληση του προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Τοπικούς Συμβούλους.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 5 μέλη του Τοπικού Συμβουλίου ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κωνσταντίνος Πετρίσης  
2. Αντώνης Μαρίνης  
3. Θεόδωρος Τουρλής  
4. Χρήστος Θωμάς  
5. Άννα Ψωμά  

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η κ. Ανδριανή Κολίτσα υπάλληλος του Δήμου Άνδρου, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Επίσης στο Τοπικό Συμβούλιο παραβρέθηκαν, η Αντιδήμαρχος κ. Μαρία Μαμάη, η Εντεταλμένη Σύμβουλος κ. Άννα Βολίκα, Δημοτικοί Σύμβουλοι, υποψήφιοι συνδυασμών και δημότες της περιοχής.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, καθώς και από το σύνολο των 5 μελών, ήταν παρόντα πέντε μέλη. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Τοπικού Συμβουλίου, τα εξής:

«Για την σύνταξη του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015, από τον Δήμο Άνδρου είναι ανάγκη να καταρτίσουμε το τεχνικό πρόγραμμα της Δημοτικής Κοινότητας Μπατσίου, προκειμένου να ενταχθούν τα έργα, οι εργασίες, οι προμήθειες και οι μελέτες, που πρόκειται να γίνουν στο Μπατσί, στο ενιαίο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος, πρότεινε στα Μέλη, έργα, εργασίες, προμήθειες και μελέτες που κρίνονται απαραίτητα για την περιοχή του Μπατσίου.

Το Συμβούλιο, αφού άκουσε το Πρόεδρο και έπειτα από διαλογική συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Διατυπώνει την πρόταση του για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Μπατσίου, έτους 2015 ως εξής:

Α) ΕΡΓΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

1.    Συντήρηση και ενίσχυση δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μπατσίου.
Καθαρισμός φρεατίων – αντλιοστασίων. Συντήρηση γεννήτριας – Προμήθεια Αντλιών κ.λ.π.
2.    Αποκατάσταση ξυλοδιάδρομου και επέκταση αυτού έως το κατάστημα Καβοντόρο, καθώς και κατασκευή πεζοδρομίου από Καβοντόρο έως Αγ. Νικόλαο, όπως υπήρχε στην παλιά Μελέτη.
3.    Αποκατάσταση των αποδυτηρίων και του πύργου Ναυαγοσώστη, για τη λήψη της Γαλάζιας Σημαίας.
4.    Αποκατάσταση φωτιστικών σωμάτων, στον παραλιακό δρόμο Μπατσίου και επέκταση του φωτισμού από Καβοντόρο έως Κολώνα.
Φωτισμός στα βράχια από Καβοντόρο – Αγ. Νικόλαο – Κολώνα και επίσης από Ηρώων έως ξενοδοχείο Ανερούσα.
5.    Κλαδονομή και καθαρισμός ρέματος από Χρυσή Ακτή μέχρι το γήπεδο Μπατσίου.
6.    Κλαδονομή δένδρων και καθαρισμός παραλίας Μπατσίου και όπου αλλού θα χρειαστεί.
7.    Επισκευή και συντήρηση τσιμεντόδρομων Μπατσίου.
8.    Κατασκευή πέτρινου προστατευτικού τοιχείου (προέκταση υπάρχοντος), στον Ιερό Ναό Αγ. Φιλίππου.
9.   Σήμανση στάσεων λεωφορείων. Να γίνουν σκεπαστές με καθίσματα (ξύλινες).
10.     Δημιουργία χαντακιού ομβρίων υδάτων στην περιοχή Ηρώων και τοποθέτηση σχαρών στα φρεάτια. Άνοιγμα όλων των κλειστών φρεατίων. Συνέχιση του έργου.
11. Συνέχιση του ημιτελούς έργου για την απορροή των ομβρίων υδάτων, στο Σινεμά όπου υπάρχει αδιέξοδος.
12.    Επισκευή – Συντήρηση – Ανακαίνιση του Δημοτικού Καταστήματος Μπατσίου και του ΚΕΠ, καθώς και αντικατάσταση των κουφωμάτων και συντήρηση στις τουαλέτες, στα ανωτέρω γραφεία.
13.     Προμήθεια τεσσάρων (4) Pres – Containers, προμήθεια για  υπόγειους κάδους, καθώς και καλοπισμό στους ήδη υπάρχοντες κάδους, για την αποκομιδή των απορριμμάτων.
14.     Διαγράμμιση για την έλευση – διέλευση των πεζών σε όλες τις εισόδους των παραλιών.
15.     Διαμόρφωση – Καθαρισμός από ύδατα στην Πίσω Βρύση και συμπλήρωση φωτισμού.
16. Επισκευή – Συντήρηση στον 2ο όροφο του Αγροτικού Ιατρείου, με ακριβή χάραξη της περιουσίας του Δήμου, που έχει προέλθει από την δωρεά Μαγουλά.
17. Χωροθέτηση Μαρίνας Μπατσίου, λειτουργία τουαλετών, επισκευή και συντήρηση στα pillars, καθώς και την μεταφορά του πίνακα, λόγω προβλημάτων από τις καιρικές συνθήκες.
18. Προμήθεια πινάκων ανακοινώσεων που θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία, για την μη ρύπανση του χωριού από ανακοινώσεις.
19. Αγορά καλαίσθητων πινακίδων και τοποθέτηση τους σε καίρια σημεία και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Επαγγελματιών και των Ενοικιαζόμενων Δωματίων, όπου θα αναφέρονται οι επιχειρήσεις αυτών, για την εξυπηρέτηση των Τουριστών.
20. Προβολή και εκμετάλλευση του Τουριστικού καταφυγίου Μπατσίου.
21. Επισκευή και Συντήρηση κιγκλιδωμάτων.
22. Επισκευή και Συντήρηση σκαλοπατιών στις εισόδους των παραλιών.
23. Προμήθεια μικρών κάδων απορριμμάτων κλειστού τύπου.
24. Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων με χελώνες στον ξυλοδιάδρομο της παραλίας Λύκειο Μπατσίου
25. Επέκταση χαντακιού ομβρίων υδάτων με σχάρες από Καρανάσο έως οικία Βασταρδή.
26. Διαμόρφωση δρόμου Μαλταμπέ – Πέτσα, στη περιοχή Αγίου Γεωργίου, με σκαλιά στη μέση.
27. Φωτισμός και διαγράμμιση στο πάρκινγκ Μπατσίου.
28. Τοποθέτηση προστατευτικού διχτυού στο γήπεδο Μπατσίου – τσιμεντόστρωση στον περιβάλλοντα χώρο – προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένης κερκίδας – τοποθέτηση πόρτας ή μπάρας στην είσοδο του οικοπέδου, καθώς και συντήρηση του χλοοτάπητα και της περίφραξης του γηπέδου.
29. Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού- αφαλατωτή – για την μείωση των αλάτων του  νερού, από τις γεωτρήσεις του μοναστηριού.
30. Τσιμεντόστρωση χαντακιού στο δρόμο από Φάρο έως ενοικ. Μαστραντώνη.
31. Συντήρηση δρόμου προς Δεξαμενή Μπατσίου
32. Επισκευή – διαμόρφωση δρόμου πριν το σουπερ μάρκετ ΑΒ, έναντι οικίας Α. Μαρούσα.
33. Καλλωπισμός – διαμόρφωση εισόδων προς τον οικισμό Μπατσίου (στροφή Παπαδάκη κ΄ Φάρος), μάζεμα των κάδων.
34. Αντικατάσταση υποθαλάσσιου σωλήνα αποχέτευσης από την περιοχή Κολώνα.

         Τα ανωτέρω 1-25 και 27-35 ψηφίστηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ.

Στο υπ΄ αριθ. 26 έργο, τα μέλη κ.κ. Άννα Ψωμά και Αντώνιος Μαρίνης ψήφισαν να επανεξεταστεί το θέμα και να γίνει μελέτη, διότι δεν χωράνε σκαλιά στο δρόμο αυτό.

 

Β) ΜΕΛΕΤΕΣ

1.    Μελέτη Βραχυσμού, για την προστασία του Τουριστικού Καταφυγίου στη γωνία του Λιμανιού.
2.    Σύνταξη Ακτομηχανικής μελέτης παραλίας Μπατσίου (Μεταφορά Άμμου).
3.    Σύνταξη μελέτης για τη δημιουργία γλίστρας σκαφών.
4.    Σύνταξη Γεωλογικής Μελέτης για την στήριξη Σπηλιάς, στην περιοχή Ηρώων.
5.    Σύνταξη Μελέτης για Ανάπλαση παραλιακής οδού από το κατάστημα κ. Ζωής Βουκελάτου έως την οικία Μαστραντώνη. Στην μελέτη αυτή να συμπεριληφθεί η μεταφορά της πιάτσας των ΤΑΧΙ, καθώς και το κλείσιμο της παραλίας με μπάρες, από 20:30 – 01:30 κατά τους θερινούς μήνες.
6.    Σύνταξη Κυκλοφοριακής μελέτης από το Λιμάνι έως το Ηρώων με φανάρι ή εξωτερικός διάδρομος.
7.    Μελέτη για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης Μπατσίου, λόγω παλαιότητας του.
8.    Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης στην περιοχή Στιβάρι.
9.    Σύνταξη μελέτης για κατασκευή αγκυροβόλιου κρουαζιερόπλοιων με φωτισμένη σημαδούρα.
10.     Σύνταξη μελέτης για προμήθεια κινητής προβλήτας (κόστους περίπου 100.000€).
11.    Σύνταξη μελέτης για τσιμεντόστρωση δρόμου διπλής κατεύθυνσης προς το γήπεδο Μπατσίου και κατασκευή πεζογέφυρας από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό έως το γήπεδο Μπατσίου.
12.    Σύνταξη μελέτης για τον εξωραϊσμό της περιοχής στη θέση Κολώνας – Μπατσίου για δημιουργία πάρκου – πλατείας.

Οι ανωτέρω προτάσεις για ΜΕΛΕΤΕΣ ψηφίστηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ.

Η δαπάνη όλων των ανωτέρω προτάσεων θα εκτιμηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας.

Επίσης, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας ψηφίζει ομόφωνα να ζητηθούν από το Δήμο τα κάτωθι:

 1. Πρόσληψη δύο (2) εργατών καθαριότητας κατά τους χειμερινούς μήνεςκαι συγκεκριμένα από 01/10 – 31/03, καθώς και πρόσληψη τεσσάρων (4) εργατών καθαριότητας κατά τους θερινούς μήνες και συγκεκριμένα από 01/04 – 30/09, οι οποίοι θα εξυπηρετούν και τις πλησιέστερες ΤοπικέςΚοινότητες.

2. Πρόσληψη 2 Καβοδετών (εργάτες πρόσδεσης σκαφών) για τη μαρίνα Μπατσίου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α: 1/2014.

 Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Μπατσίου                                   Τα μέλη                          Η Γραμματέας

   Κωνσταντίνος Πετρίσης                              (Υπογραφές)                                    (Υπογραφή)             

(Υπογραφή)

 Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Μπατσίου

Κωνσταντίνος Πετρίσης

Posted in Διάφορα θέματα | Tagged , , , | Σχόλια κλειστά

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 10-10-2014

Άνδρος 2-10-2014

Αριθ. Πρωτ.:10274

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

      Έχοντας υπόψη το άρθρο 67 Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 10 Οκτωβρίου  2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30  σε  συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ενημέρωση επί της οικονομικής κατάστασης του Δήμου μας
 2. Ορισμός μελών διαχειριστικής επιτροπής ΚΠΕ Κορθίου
 3. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν
 4. Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου
 5. Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου
 6. Ορισμός μελών δημοτικού λιμενικού ταμείου Τήνου – Άνδρου.
 7. Ορισμός συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας
 8. Παραχώρηση χρήσης γηπέδου καλαθοσφαίρισης
 9. Χορήγηση άδειας εκσκαφής
 10. Άδεια καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων
 11. Βεβαίωση ενοικίου ακινήτου σε Ναυτικό Όμιλο Άνδρου
 12. Βεβαίωση ενοικίου ακινήτου σε Αλαφραγκή Αντώνιο
 13. Συμμετοχή του Δήμου Άνδρου στην πρόσκληση του ΚΑΠΕ για το ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (616/2014)
 14. Ορισμός επιτροπής υλοποίησης
 15. Ορισμός υπεύθυνου πράξης
 16. Αποδοχή πρότασης δωρεάς ακινήτου
 17. Μείωση δημοτικών τελών
 18. Έγκριση παραχώρησης χώρου στο Νεκροταφείο Τ.Κ.Όρμου Κορθίου.
 19. Άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Γαύριο
 20. Άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Χώρα
 21. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή ξύλινης πεζογέφυρας στο Νειμποργιό»
 22. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Μετατροπή κτιρίου σε Δημαρχείο στον Όρμο Κορθίου»
 23. Αίτημα μετάταξης υπαλλήλου
 24. Υποβολή πρότασης για το πρόγραμμα  LIFE
 25. Μείωση μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) Παιδικού Σταθμού
 26. Αντικατάσταση μέλους επιτροπής συντήρησης οχημάτων του Δήμου
 27. Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Posted in Δημοτικό Συμβούλιο | Tagged , , | Σχόλια κλειστά