Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Άνδρου γνωστοποιεί  ότι σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257 /2014 (ΦΕΚ 93/14/4/2014 τεύχος Α) δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) έως τη δημοσίευση του παρόντος  νόμου (14/4/2014) συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, τόκους υπερημερίας ή τυχόν προβλεπόμενες λοιπές ρήτρες.  

1.Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο  δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:

Α) Ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του ν. 3801/2009.

Β) Ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ.

γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση:

α) οφειλές από κάθε είδους πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών,

β) οφειλές υπαγόμενες σε καθεστώς ειδικότερων, ευνοϊκότερων προβλέψεων περί καταβολής σε δόσεις.

2. Στη ρύθμιση υπάγονται, μετά από επιλογή του οφειλέτη και:

α) ληξιπρόθεσμες οφειλές που τελούν, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, σε διοικητική ή δικαστική αναστολή,

β) ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων 13-21 του ν. 2648/1998 (Α” 238) ή άλλη ρύθμιση, των οποίων οι όροι τηρούνται κατά την υποβολή του αιτήματος για υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση,

γ) οφειλές που μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση εκκρεμούν στα δικαστήρια μετά από άσκηση προσφυγής ή έφεσης από τον υπόχρεο, καθώς και οφειλές οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των Επιτροπών Επίλυσης Φορολογικών διαφορών του άρθρου 32 του ν. 1080/1980 ή έχουν συζητηθεί και οι προτάσεις δεν έχουν εισαχθεί προς συζήτηση στο οικείο δημοτικό συμβούλιο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση ισχύει  μέχρι  14 /8/2014. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και προυποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους: κ. Μήλα Γιάννη: 22823-60236 και κ. Χαλά Γκέλυ: 22823-60208.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΝΔΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΛΥΝΟΣ

Posted in Χρήσιμες πληροφορίες | Tagged , , | Σχόλια κλειστά

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, στο οποίο θα στεγαστεί ο Παιδικός Σταθμός Δ. Άνδρου και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της διακήρυξης, δηλαδή μέχρι και την Τετάρτη, 27-08-2014.

>>>> Ολο το κείμενο της διακήρυξης

Posted in Διαγωνισμοί | Tagged , , | Σχόλια κλειστά

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 4-8-2014

Άνδρος 31-7-2014
Αριθ.Πρωτ.:8107

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

     Έχοντας υπόψη το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα -1ο όροφο κτιρίου Βούλγαρη (ΚΕΠ) στις  4 Αυγούστου 2014, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 13:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω   θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.    Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού Ψηφιοποίησης Καΐρειου Βιβλιοθήκης.
2.    Ψήφιση πιστώσεων
3.    Ανάθεση εκτέλεσης έργων
4.    Εξουσιοδοτήσεις δικηγόρου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.    
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΓΛΥΝΟΣ

Posted in Οικονομική Επιτροπή | Tagged , , | Σχόλια κλειστά

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 1-8-2014

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

     Έχοντας υπόψη το άρθρο 67 Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 1 Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00  σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Σύμφωνη γνώμη για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης τμήματος θαλάσσιου χώρου για ΒΙΟ.ΚΑ Άνδρου
2.    Έγκριση 2ου ΑΠΕ «Κατασκευή Δημ.Σχολείου Γαυρίου»
3.    Συγκρότηση επιτροπής έργου «επισκευή κτιρίων Δήμου Άνδρου»
4.    Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για ενεργειακά σχολεία
5.    Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΔΡΟΥ
6.    Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Άνδρου
7.    Ψήφισμα για τη μη εφαρμογή Ν.4250/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Posted in Δημοτικό Συμβούλιο | Tagged , , | Σχόλια κλειστά

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 25-7-2014

Άνδρος 21-7-2014
Αριθ.Πρωτ.:7631

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

     Έχοντας υπόψη το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα -1ο όροφο κτιρίου Βούλγαρη (ΚΕΠ) στις  25 Ιουλίου 2014, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 13:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω   θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.    Έγκριση όρων διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για στέγαση Παιδικού Σταθμού Δήμου Άνδρου.
2.    Ψήφιση πιστώσεων
3.    Ανάθεση εκτέλεσης έργων
4.    Εξουσιοδοτήσεις δικηγόρου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.    

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΓΛΥΝΟΣ

Posted in Οικονομική Επιτροπή | Tagged , , | Σχόλια κλειστά