Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 22-12-2014

Άνδρος 18-12-2014
Αριθ. Πρωτ.:13126

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

       Έχοντας υπόψη το άρθρο 67 Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 22 Δεκεμβρίου   2014, ημέρα Δευτέρα, ώρα 18.30  σε  συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.    Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος στην Τ.Κ. Καππαριάς (–>εισήγηση)
2.    Ορισμός ορκωτού ελεγκτή για το έτος 2013
3.    Ορισμός ορκωτού ελεγκτή για το έτος 2014
4.    Διαγραφή υποχρέωσης (–>εισήγηση)
5.    Έγκριση στοχοθεσίας Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Άνδρου (–>εισήγηση)
6.    Αναπροσαρμογή δημοτικών τελών (–>εισήγηση)
7.    Διαχείριση προστίμων ΣΕΠΕ (–>εισήγηση)
8.    Δημοτικά Τέλη Παρελθόντων ετών (–>εισήγηση, –>εισήγηση)
9.    Ακύρωση της 231/2014 Α.Δ.Σ. (-–>εισήγηση)
10.    Ανάθεση  υπηρεσιών στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΔΡΟΥ Α.Ε. (–>εισήγηση)
11.    Τροποποίηση κανονισμού Δημοτικού Θεάτρου (–>εισήγηση)

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Posted in Δημοτικό Συμβούλιο | Tagged , , | Σχόλια κλειστά

Συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης στις 17 Δεκεμβρίου 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

τηλ.: 2282360235 – 2282041855 fax. 2282023766 – 2282041630

Άνδρος 12/12/2014

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλούμε, στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Άνδρου (όπως συγκροτήθηκε με την 210/2014 απόφαση Δ.Σ.), όλα τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, όπως προσέλθουν στις 17 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στο Δημαρχείο Άνδρου (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑ 1:Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης.

ΘΕΜΑ 2: Διερεύνηση για προτάσεις σχεδιασμού Τουριστικής Προβολής.

ΘΕΜΑ 3: Δημιουργία portalτουριστικού περιεχομένου με σύγχρονα εργαλεία.

ΘΕΜΑ 4: Συζήτηση για τη σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής κ δημιουργία ομάδων εργασίας.

ΘΕΜΑ 5: Συμμετοχή σε εκθέσεις Τουρισμού κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015.

ΘΕΜΑ 6: Ενημέρωση για τα θέματα «Γαλάζιων σημαιών».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΙΤΟΥ

Posted in Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής | Tagged , , | Σχόλια κλειστά

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 10-12-2014

Άνδρος 4-12-2014Αριθ. Πρωτ.:12506

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

       Έχοντας υπόψη το άρθρο 67 Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 10 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη ώρα 18.30 σε   συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Κατανομή πιστώσεων σχολικών επιτροπών (–>εισήγηση)
 2. Έκτακτη επιχορήγηση προς Σχολικές Επιτροπές (–>εισήγηση)
 3. Γνωμοδότηση λειτουργίας λατομείου στην περιοχή Αμυγδαλιές Κορθίου (–>εισήγηση)
 4. Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Θεάτρου (–>εισήγηση)
 5. Απαλλαγή επιχείρησης   από Δημοτικά Τέλη (–>εισήγηση)
 6. Ορισμός εκπροσώπου στις τριμελείς επιτροπής βεβαιώσεων σε παραγωγούς – πωλητές λαϊκών αγορών (–>εισήγηση)
 7. Προέγκριση λειτουργίας καταστήματος στη Δ.Κ. Άνδρου
 8. Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2015 (–>εισήγηση)
 9. Ανάθεση εκτέλεσης έργου στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΔΡΟΥ Α.Ε. (–>εισήγηση)
 10. Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΔΡΟΥ Α.Ε. (–>εισήγηση)
 11. Διαγραφή τελών ύδρευσης και προσαυξήσεων (–>εισήγηση)
 12. Μείωση δημοτικών τελών (–>εισήγηση)
 13. Μερική ανάκληση της 151/2014 Α.Δ.Σ. (–>εισήγηση)
 14. Ανάκληση της 192/2014 Α.Δ.Σ. (–>εισήγηση)
 15. Τροποποίηση των μελών της επιτροπής διαχείρισης ΖΕΠ Ν. Άνδρου (–>εισήγηση)
 16. Παραχώρηση χώρου για κατασκευή κρήνης (–>εισήγηση)
 17. Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Posted in Δημοτικό Συμβούλιο | Tagged , , | Σχόλια κλειστά

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΣΙΟΥ: Πρόσκληση συνεδρίασης στις 9-12-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Δημοτική Κοινότητα Μπατσίου                                         

Μπατσί, 5/12/2014

Αριθ. Πρωτ.: 12537

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΠΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 88 του Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Μπατσίου, σε συνεδρίαση στις 9 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος
 2. Εξέταση αίτησης για υδροδότηση οικιών
 3. Εξέταση αίτησης για διάνοιξη γεώτρησης
 4. Εξέταση αίτησης για τοποθέτηση χειραγωγού σε δημοτική οδό (σκαλιά)
 5. Εξέταση αίτησης κ. Ιωάννη Κουτσούκου

Ο Πρόεδρος

της Δημοτικής Κοινότητας Μπατσίου

Κωνσταντίνος Πετρίσης

 

Posted in Διάφορα θέματα | Tagged , , | Σχόλια κλειστά

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Ανακοινώνεται ότι στις 30-12-2014 ο Δήμος Άνδρου θα προβεί σε Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την πράξη με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Παρακάτω μπορείτε να λάβετε γνώση για το τεύχος του διαγωνισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό θα πρέπει υποχρεωτικά να παραληφθεί από την υπηρεσία το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ έντυπο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

 Η συμπλήρωση της ακόλουθης φόρμας είναι υποχρεωτική για την παραλαβή των τευχών, γίνεται με ευθύνη του υποψήφιου Αναδόχου και σκοπό έχει την δυνατότητα αποστολής οδηγιών, διευκρινίσεων, κλπ, της Αναθέτουσας Αρχής προς τους υποψήφιους Αναδόχους.

Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Πλήρης διεύθυνση (απαραίτητη)

Επάγγελμα (απαραίτητο)

ΑΦΜ (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

FAX (απαραίτητο)

—> ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

Posted in Διαγωνισμοί | Tagged , | Σχόλια κλειστά