Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 16-4-2014

Άνδρος 11-4-2014
Αριθ.Πρωτ.:3628

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

     Έχοντας υπόψη το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα -1ο όροφο κτιρίου Βούλγαρη (ΚΕΠ) στις  16 Απριλίου 2014, ημέρα  Μ.Τετάρτη  και ώρα 13:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω   θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Εξέταση ένστασης και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε.Άνδρου
2.    Εξέταση ένστασης και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κορθίου
3.    Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Υδρούσας
4.    Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού περισυλλογή απορριμμάτων για την ανακύκλωσή τους στη Δ.Ε.Άνδρου.
5.    Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού περισυλλογή απορριμμάτων για την ανακύκλωσή τους στη Δ.Ε.Κορθίου.
6.    Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού περισυλλογή απορριμμάτων για την ανακύκλωσή τους στη Δ.Ε. Υδρούσας.
7.    Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού έργου αποχέτευσης Στενιών
8.    Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού υπηρεσίας δεματοποίησης απορριμμάτων
9.    Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού καυσίμων
10.    Έγκριση όρων προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης
11.    Ψήφιση πιστώσεων
12.    Ανάθεση εκτέλεσης έργων
13.    Εξουσιοδοτήσεις δικηγόρου

    Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

Posted in Οικονομική Επιτροπή | Tagged , , | Σχόλια κλειστά

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 16-4-2014

Άνδρος 10-4-2014
Αριθ. Πρωτ.:3152

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

     Έχοντας υπόψη το άρθρο 67 Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 16 Απριλίου 2014, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 15.00  σε συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.    Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για «LIFE-Καθαρισμός – διαμορφώσεις υγροτόπων»
2.    Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για «LIFE- προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού σκάφους»
3.    Απολογισμός Δήμου Άνδρου οικ. έτους 2011
4.    Απολογισμός Δήμου Άνδρου οικ. έτους 2012
5.    Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. – Τροποποίηση σύμβασης έργου «Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γαυρίου»
6.    Διαγραφές τελών
7.    Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων
8.    Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν
9.    Μεταφορά δεξαμενής Όρμου Κορθίου
10.    Τροποποίηση χωροθέτησης μικρού υγροβιότοπου Κορθίου
11.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Posted in Δημοτικό Συμβούλιο | Tagged , | Σχόλια κλειστά

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΕΝΙΩΝ Δ. ΑΝΔΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ   ΑΝΔΡΟΥ

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Αριθμ. Πρωτ.:     3482/10-04-2014 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού της δημόσιας ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου :

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΕΝΙΩΝ Δ. ΑΝΔΡΟΥ»

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με την παρ. 4.1.θ  του άρθρου 4 της Διακήρυξης, ότι μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των  δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων που έλαβαν μέρος στη δημοπρασία που διεξήχθη την Τρίτη 08-04-2014 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Δήμου Άνδρου, η  Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το πρακτικό με αριθμ. πρωτ.  3479/08-04-2014, το οποίο διατίθεται για ενημέρωση των διαγωνιζομένων στο Δημαρχείο του Δήμου Άνδρου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (ταχ. δ/νση: Χώρα, 84500 Άνδρος, τηλ. 22823 60224, fax. 22820 22808) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση   http://diavgeia.andros.gr.

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα, εφόσον επιθυμούν, να υποβάλλουν ένσταση κατ’ αυτού μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την παρούσα ανακοίνωση ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής (Oικονομική Επιτροπή Δήμου Άνδρου). Η πενθήμερη αυτή προθεσμία αρχίζει την Παρασκευή 11 Απριλίου 2014 και διαρκεί μέχρι και την Τρίτη 15 Απριλίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Νικολάου Ισίδωρος

<<< Το πρακτικό του διαγωνισμού >>>

Posted in Διαγωνισμοί | Tagged , , | Σχόλια κλειστά

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 1-4-2014

Άνδρος 27-3-2014
Αριθ. Πρωτ.:3062

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

     Έχοντας υπόψη το άρθρο 67 Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 1 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00  σε συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.    Πρόσθετες εργασίες Ε.Ε.Λ. Άνδρου
2.    Παράταση οικονομικής διαχείρισης έργου «LIFE- Υπηρεσίες διερεύνησης βέλτιστων αγροτικών καλλιεργειών και πρακτικών του προγράμματος»
3.    Παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού
4.    Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων
5.    Διαγραφές τελών
6.    Ανάθεση εκτέλεσης έργων στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΔΡΟΥ Α.Ε.
7.    Κανονιστική απόφαση για διαχείριση υδατικού δυναμικού
8.    Διαχείριση πεζοπορικού τουρισμού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Posted in Δημοτικό Συμβούλιο | Tagged , , | Σχόλια κλειστά

Διαγωνισμός – ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΑΪΡΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Ανακοινώνεται ότι θα γίνει τακτικός ανοικτός διαγωνισμός (5-5-2014) με επίδοση σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την υπηρεσία: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΑΪΡΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ»

Παρακάτω μπορείτε να πάρετε τα τεύχη του διαγωνισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: η συμπλήρωση της ακόλουθης φόρμας είναι υποχρεωτική γιά την παραλαβή των τευχών, σύμφωνα με το άρθρο Β1.6 της Διακήρυξης και γίνεται με ευθύνη του υποψήφιου Αναδόχου.

Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Πλήρης διεύθυνση (απαραίτητη)

Επάγγελμα (απαραίτητο)

ΑΦΜ (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

FAX (απαραίτητο)

Ακολουθούν τα τεύχη του διαγωνισμού:

>>> Περίληψη Διακήρυξης

>>> Μέρος Α

>>> Μέρος Β

>>> Μέρος Γ

Posted in Διαγωνισμοί | Tagged , | Σχόλια κλειστά