Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 25-7-2014

Άνδρος 21-7-2014
Αριθ.Πρωτ.:7631

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

     Έχοντας υπόψη το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα -1ο όροφο κτιρίου Βούλγαρη (ΚΕΠ) στις  25 Ιουλίου 2014, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 13:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω   θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.    Έγκριση όρων διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για στέγαση Παιδικού Σταθμού Δήμου Άνδρου.
2.    Ψήφιση πιστώσεων
3.    Ανάθεση εκτέλεσης έργων
4.    Εξουσιοδοτήσεις δικηγόρου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.    

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΓΛΥΝΟΣ

Posted in Οικονομική Επιτροπή | Tagged , , | Σχόλια κλειστά

LIFE – Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού σκάφους – ROV

Ο Δήμαρχος του Δήμου Ανδρου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια «LIFE – Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού σκάφους – ROV».

>>>– Η προκήρυξη

.

Posted in Διαγωνισμοί | Tagged , , | Σχόλια κλειστά

Διαγωνισμός – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

Ανακοινώνεται οτι στις 16-9-2014 θα γίνει Ανοιχτός Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την πράξη με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ.

Παρακάτω μπορείτε να πάρετε τα τεύχη του διαγωνισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: η συμπλήρωση της ακόλουθης φόρμας είναι υποχρεωτική γιά την παραλαβή των τευχών, γίνεται με ευθύνη του υποψήφιου Αναδόχου και σκοπό έχει την δυνατότητα αποστολής οδηγιών, διευκρινίσεων, κλπ, της Αναθέτουσας Αρχής προς τους υποψήφιους Αναδόχους.

Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Πλήρης διεύθυνση (απαραίτητη)

Επάγγελμα (απαραίτητο)

ΑΦΜ (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

FAX (απαραίτητο)

Ακολουθούν τα τεύχη του διαγωνισμού:

>>> Περίληψη Διακήρυξης

>>> Διακήρυξη

>>> Σχέδιο Σύμβασης

Posted in Διαγωνισμοί | Tagged , , | Σχόλια κλειστά

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 3-7-2014

Άνδρος 2-7-2014
Αριθ. Πρωτ.:6870

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

     Έχοντας υπόψη το άρθρο 67 Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 3 Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00  σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Υποκατάσταση αναδόχου έργου κατασκευής πεζογέφυρας στο Νειμποργιό Δήμου Άνδρου
2.    Έγκριση εγγραφών νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Άνδρου
3.    Έγκριση οριστικής παραλαβής Ψηφιακού Μουσείου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Posted in Δημοτικό Συμβούλιο | Tagged , , | Σχόλια κλειστά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου Γυμνασίου ΤΛ Γαυρίου Άνδρου

ΑΝΔΡΟΣ,27/06/2014

ΑΡ.ΠΡΩΤ.    45

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΣ

ΤΗΛ.:2282360223

ΦΑΞ:2282022021

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου

Γυμνασίου ΤΛ Γαυρίου Άνδρου

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Άνδρου

έχοντας υπόψη:

1)      Την υπ’αρ.64231/Δ4/16-05-2008 Απόφαση ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ. (ΦΕΚ 1003/30-05-2008/τ. Β’) που αφορά τη λειτουργία κυλικείων δημόσιων σχολείων.

2)      Την υπ’ αρ. 12/2014 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Άνδρου.

3)      Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της προκήρυξης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του σχολικού κυλικείου Γυμνασίου ΤΛ Γαυρίου.

 

ΑΡΘΡΟ 1

Η ανάθεση από τη Σχολική Επιτροπή της λειτουργίας και της εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου θα γίνει κατόπιν διαγωνισμού σε συνάρτηση με :

α) την τιμή προσφοράς

β) την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου

γ) την πολυτεχνική ιδιότητα.

Η μοριοδότηση στις περιπτώσεις α, β, γ γίνεται ως εξής:

Ι. Κάθε προσφορά πολλαπλασιάζεται επί δύο.

ΙΙ. Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση κυλικείου υπολογίζεται ένα (01) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δε μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (08).

ΙΙΙ. Για την πολυτεχνική ιδιότητα υπολογίζονται μόρια πέντε (05).

 

ΑΡΘΡΟ 2

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν :

 

α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.

β) Πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

Το επίπεδο γλωσσομάθειας τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

 

ΑΡΘΡΟ3

Δε γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό:

α) όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

β) Συνταξιούχοι.

γ) όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4,(παρ.1,2,3 και 4,5,7,8,9, του Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26Τ.α’/9-2-07.

δ) όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Σχολείου.

 

ΑΡΘΡΟ 4

Η σύμβαση, που θα υπογραφεί θα ισχύσει μέχρι 30-6-2020 με δυνατότητα ανανέωσης για τρία (3) χρόνια.

 

ΑΡΘΡΟ 5

Περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού θα τοποθετηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου, σε εμφανές σημείο μπροστά στην είσοδο του σχολείου και θα δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα καθώς και μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου στο διαδίκτυο.

 

ΑΡΘΡΟ 6

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στον διαγωνισμό είναι:

1)      Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό.

2)       Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς σβησίματα , προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται  από τον ενδιαφερόμενο. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο , αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται , όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις , οι οποίες την καθιστούν ασαφή  κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

3)      Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.

4)      Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

5)      Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

6)      Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.

7)      Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

8)      Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή .

Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στου ενδιαφερόμενους υποψηφίους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση κυλικείου , ο οποίος πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της. Άτοκα, πλην της περίπτωσης καταγγελίας ή πρόωρης λήξης της σύμβασης οπότε καταπίπτει υπέρ της σχολικής επιτροπής.

9)       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου.

10)   Βεβαίωση μη οφειλής στις Σχολικές Επιτροπές ή βεβαίωση ρύθμισης χρέους προς αυτές.

Για τη συμμετοχή των δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του Πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986 και του αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου. Απαιτείται , όμως επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτημένου να συμμετάσχει στον διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά ή κοινοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.

 

ΑΡΘΡΟ 7

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπή, μέσω του πρωτοκόλλου της Σχολικής Επιτροπής. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να τάσσει εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν και είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πλην της χρηματικής εγγύησης ή της εγγυητικής επιστολής, τα οποία κατατίθενται μαζί με την προσφορά.

 

ΑΡΘΡΟ 8

Η προθεσμία μεταξύ της δημοσίευσης της προκήρυξης και της ημέρας του αρχικού ή του επαναληπτικού διαγωνισμού δε μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερών ή των 20 ημερών αντίστοιχα.

 

ΑΡΘΡΟ 9

Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα 4 ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 10

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης και τις διατάξεις της παρούσης απόφασης.

 

ΑΡΘΡΟ 11

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Όσοι παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών , λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων δε γίνονται δεκτές.

 

ΑΡΘΡΟ 12

Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού υποβάλλεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της στη Σχολική Επιτροπή που είναι αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού , προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της.

 

ΑΡΘΡΟ 13

Στην περίπτωση, που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει πλειοδότης με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

 

ΑΡΘΡΟ 14

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού από τη Σχολική Επιτροπή, ο πλειοδότης καλείται εγγράφως να προσέλθει με την εγγυητική επιστολή προκειμένου να υπογράψει η σύμβαση. Σε περίπτωση μη προσέλευσής του η εγγύηση συμμετοχής του στον διαγωνισμό καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής και ο διαγωνισμός θεωρείται ότι απέτυχε.

 

ΑΡΘΡΟ 15

Ο εκμεταλλευτής  του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις σύμφωνα με την υπ΄ αρ. ΔΥ1γ/ Γ.Π./οικ.93828/(Φ.Ε.Κ.1183/31.8.2006,τ.Β’) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά , με την οποία καθορίζονται  τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία. Επίσης οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εφόσον τους ανατεθεί η εκμετάλλευση του κυλικείου:

Α) Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή η με οποιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική παραχώρησή του σε άλλο άτομο,

Β) Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση Φ.Τ.Μ.,

Γ) Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ.

Δ) Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται έκδοση σχετικής αδείας.

Ε) Οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση ότι παρακολούθησε σεμινάριο υγιεινής και ασφάλειας του Ε.Φ.Ε.Τ. Σε περίπτωση που δεν το έχει παρακολουθήσει, υποχρεούται να το κάνει και να προσκομίσει τη βεβαίωση σε εύλογο χρονικό διάστημα.

ΣΤ) Το κυλικείο θα λειτουργεί όλες τις ώρες κατά τις οποίες το σχολείο είναι ανοικτό.

Ζ) Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του χώρου του κυλικείου καθώς και του περιβάλλοντα χώρου.

 

ΑΡΘΡΟ 16

Η παρουσία του εκμισθωτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη. Δύναται να επικουρείται από πρόσωπο , το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας.

 

ΑΡΘΡΟ 17

Οι εκμεταλλευτές των σχολικών κυλικείων καταβάλλουν στις αρμόδιες Σχολικές Επιτροπές κατ’ έτος το ποσό που συμφωνήθηκε σε τρεις (3) δόσεις, την πρώτη την 30η Νοεμβρίου, τη δεύτερη την 28η Φεβρουαρίου και την τρίτη την 31η Μαΐου.

 

ΑΡΘΡΟ 18

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-προσφορών από τους ενδιαφερόμενους είναι έως και την Παρασκευή 01 Αυγούστου 2014 και ώρα 11:00 π.μ., στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η αποσφράγιση των κλειστών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων της Σχολικής Επιτροπής στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Καταστήματος (κτίριο Βούλγαρη) του Δήμου Άνδρου στη Χώρα Άνδρου την

 

Παρασκευή 01 Αυγούστου 2014 και ώρα 11:00π.μ.

 

ΑΡΘΡΟ 19

Με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής  συγκροτείται η Επιτροπή ελέγχου λειτουργίας του σχολικού κυλικείου , η οποία αποτελείται από:

α) Τον Διευθυντή του σχολείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

β) Τον Πρόεδρο του συλλόγου Γονέων με τον αναπληρωτή του.

γ) Ένα μέλος της Σχολικής Επιτροπής με τον αναπληρωτή του.

δ) Ένα μέλος της Μαθητικής Κοινότητας με τον αναπληρωτή του.

ε) Ένα εκπαιδευτικό του σχολείου με τον αναπληρωτή του.

Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του κυλικείου , η διάθεση από αυτό των προβλεπόμενων και οριζομένων ειδών από τις ισχύουσες διατάξεις, όπως κάθε φορά αυτές ισχύουν. Κάθε παράβαση των όρων της παρούσας θα πιστοποιείται από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και λειτουργίας του κυλικείου, η οποία μπορεί να εισηγείται στη Σχολική Επιτροπή του σχολείου την καταγγελία της σύμβασης που έχει υπογραφεί  για ουσιώδη λόγο, που οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο του κυλικείου.

 

ΑΡΘΡΟ 20

Στην περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης διενεργείται νέος διαγωνισμός και η νέα σύμβαση θα ισχύει μέχρι την 30η Ιουνίου μετά τη συμπλήρωση της εξαετίας. Ο ανάδοχος πλειοδότης αναλαμβάνει τα έξοδα δημοσίευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 21

Η σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Σχολικής και από τον υποψήφιο , που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια. Ο ανάδοχος πλειοδότης αναλαμβάνει και τα έξοδα δημοσίευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 22

Η Σχολική Επιτροπή κατά τον χρόνο της προκήρυξης υποχρεούται να έχει εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του χώρου του κυλικείου , προκειμένου να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας από τον Δήμο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

ΑΡΘΡΟ 23

Όλοι οι παραπάνω όροι που υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις θεωρούνται και είναι ουσιώδεις, η δε παράβαση και ενός μόνο εξ αυτών θα έχει σαν συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

 

Περίληψη της προκήρυξης αυτής, να δημοσιευτεί σε δυο τοπικές εφημερίδες του Δήμου Άνδρου  ή της πλησιέστερης περιοχής, καθώς και στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Άνδρου.

Άνδρος  27/06/2014

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

 

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Posted in Διαγωνισμοί, Σχολικές Επιτροπές | Tagged , , , , | Σχόλια κλειστά