Ακολουθούν άλλες αποφάσεις, ανακοινώσεις, πληροφορίες:Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 27-5-2015

Άνδρος 21-5-2015

Αριθ. Πρωτ.:4334

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

     Έχοντας υπόψη το άρθρο 67 Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 27 Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 σε συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γαυρίου
 2. Αίτηση κ. Κουτσούκου Ιωάννη
 3. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Σταυροπέδα του Δήμου Άνδρου»
 4. Εξέταση ένστασης της ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΤΕ
 5. Έγκριση 3ης Γενικής Παράτασης περαίωσης εργασιών έργου Αποχέτευσης Στενιών
 6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου Αποχέτευσης Στενιών
 7. Άδεια παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ.Γαυρίου
 8. Άδεια παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ.Γαυρίου
 9. Άδεια παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου στον Όρμο Κορθίου
 10. Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων σε κατάστημα Τ.Κ. Όρμου Κορθίου
 11. Αίτημα κ. Αντωνίου Χαλά
 12. Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΔΡΟΥ Α.Ε.
 13. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού καθαριότητας Δ.Ε.Υδρούσας
 14. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού καθαριότητας Δ.Ε.Άνδρου
 15. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού καθαριότητας Δ.Ε.Κορθίου
 16. Διαμαρτυρία προς Υπουργείο Οικονομικών
 17. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
 18. Επείγουσες πρόσθετες εργασίες ΕΕΛ Άνδρου
 19. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ

Posted in Δημοτικό Συμβούλιο | Tagged , , | Σχόλια κλειστά

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 12-5-2015

Άνδρος 8-5-2015Αριθ. Πρωτ.:3729

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

     Έχοντας υπόψη το άρθρο 67 Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 12 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30 σε συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού –παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης για τους έχοντες το δικαίωμα χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμορα) και με δημοπρασία.
 2. Ορισμός επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας παραλιών

–> εισηγήσεις

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ

Posted in Δημοτικό Συμβούλιο | Tagged , , | Σχόλια κλειστά

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 30-4-2015

Άνδρος 24-4-2015

Αριθ. Πρωτ.:3242

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

     Έχοντας υπόψη το άρθρο 67 Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 30 Απριλίου 2015, ημέρα Πέμτπη και ώρα 18.00 σε συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Γαυρίου –>εισήγηση
 2. Έγκριση 1ης Γενικής Παράτασης για το υποέργο Κατασκευης ΕΕΛ Δ.Κ. Άνδρου –>εισήγηση
 3. Προτάσεις επί της μελέτης (Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Π.Ν.Α.) –> εισήγηση
 4. Μερική ανάκληση της 66/2014 Α.Δ.Σ. –> εισήγηση
 5. Έγκριση απόφασης Δημάρχου –> εισήγηση
 6. Διαγραφές τελών –> εισήγηση,–> εισήγηση
 7. Κατανομή πιστώσεων σχολικών επιτροπών –> εισήγηση
 8. Έγκριση απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. αποδοχής ποσού –> εισήγηση
 9. Έγκριση απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. αναμόρφωσης προϋπ/σμού –> εισήγηση
 10. Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε νέους στύλους –> εισήγηση
 11. Αγωγή – απαιτήσεις της ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε. –> εισήγηση, απόφαση ΟΕ
 12. Παραγραφή οφειλών Δήμου έτους 2009 –> εισήγηση, απόφαση ΟΕ
 13. Διαγραφή μη νόμιμων δαπανών –> εισήγηση, απόφαση ΟΕ
 14. Αίτημα καταβολής Ταμείου Νομικών –> εισήγηση, απόφαση ΟΕ
 15. Αγωγή κατά Δήμου Άνδρου για ανείσπρακτα μισθώματα –> εισήγηση, απόφαση ΟΕ
 16. Έκθεση πορείας εκτέλεσης προϋπολογισμού α΄τριμήνου 2015 –> εισήγησηαπόφαση ΟΕ
 17. Ανανέωση μισθώσεων –> εισήγηση
 18. Αναβάθμιση υπηρεσιών ΟΤΕ στην Τ.Κ.Άρνης –> εισήγηση
 19. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας εκμίσθωσης γηπέδου 5Χ5 –>εισήγηση
 20. Αναμόρφωση προϋπολογισμού –> εισήγησηαναμόρφωση
 21. Έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου & Δημ. Συμβούλων –> εισήγηση
 22. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος στη Δ.Κ.Γαυρίου –> εισήγηση

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Posted in Δημοτικό Συμβούλιο | Tagged , , | Σχόλια κλειστά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 23-4-2015

Άνδρος 22-4-2015Αριθ. Πρωτ.:3129

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

     Έχοντας υπόψη το άρθρο 67 Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 23 Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. ΠΝΠ 41/20-4-2015 «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (–> σχετικό αρχείο)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ

Posted in Δημοτικό Συμβούλιο | Tagged , , | Σχόλια κλειστά

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Καθορισμός θεμάτων προς εξέταση από τις Ομάδες Εργασίας

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3/2015 Συνεδρίασης

της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Άνδρου

         Στο Μπατσί και στο δημοτικό κατάστημα Μπατσίου, του Δήμου Άνδρου, σήμερα την 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Άνδρου, ύστερα από την από 19/3/2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010).

Θέμα 3: Καθορισμός θεμάτων προς εξέταση από τις Ομάδες Εργασίας.

Αριθ. Αποφ.: 13/2015

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, διαπιστώθηκε ότι, επί συνόλου 21 τακτικών μελών, ευρέθησαν:

Παρόντες:                                                                                   Απόντες:

 1. Ελένη Πολίτου Πρόεδρος
 2. Ανδρονίκη Μαμάη Εντ. Δημ. Σύμβουλος
 3. Ιωάννης Καπάκης Δημ. Σύμβουλος
 4. Όλγα Καραγιάννη
 5. Ιωάννα Χαλά
 6. Αριστοτέλης Αστράς
 7. Αριάνα Μασέλου
 8. Στέλιος Πολυκράτης
 9. Φίλιππος Περάκης
 10. Νίκη Κουρτέση αναπληρώτρια της κ. Μ. Απέργη
 11. Βασίλης Μπατής αναπληρωτής του κ. Μπ. Χώνα
 1. Δημήτρης Λάσκαρης Αντιδήμαρχος
 2. Αθηνά Μακρή Δημ. Σύμβουλος
 3. Ιάκωβος Σκόρδος Εντ. Δημ. Σύμβουλος
 4. Νικόλαος Μουστάκας
 5. Βούλα Μανδαράκα
 6. Νικόλαος Λαούδης
 7. Ρούλα Καλογρίδου
 8. Ιωάννης Κατσιλίβας
 9. Αντώνης Περτέσης
 10. Ειρήνη Δάμπαση
 11. Μπάμπης Χώνας (παρίσταντο ο αναπληρωτής του)
 12. Μαριάννα Απέργη (παρίσταντο η αναπληρώτρια της)

Επίσης, στη Συνεδρίαση, αυτή παρίσταντο και τα αναπληρωματικά μέλη: Άννα Βολίκα, Γεώργιος Στεφάνου και Ευφροσύνη Τριδήμα, χωρίς δικαίωμα ψήφου, διότι παρίσταντο τα τακτικά τους μέλη.

Για τα πρακτικά η υπάλληλος κ. Ανδριανή Κολίτσα.

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την υπ΄ αριθ. 7/2015 απόφαση της Επιτροπής περί σύστασης ομάδων εργασίας και την υπ΄ αριθ. 10/2015 απόφαση της Επιτροπής περί κατάρτισης ατζέντας θεμάτων για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού, όπου αναφέρθηκαν διάφορα θέματα τα οποία θα δίνονται προς επεξεργασία στις αντίστοιχες ομάδες εργασίας.

Στη συνέχεια, ακολούθησε διαλογική συζήτηση και ο κ. Γ. Στεφάνου πρότεινε α συναντηθούν τα μέλη των Ομάδων και εκεί να γίνει η συζήτηση για τον καθορισμό προτεραιοτήτων.

Κατόπιν η Πρόεδρος, είπε ότι επιθυμεί να ενημερώνεται για την ημερομηνία συνάντησης των Ομάδων και αν μπορεί θα παρίσταται στις συνεδριάσεις τους.

Έπειτα η κ. Όλγα Καραγιάννη πρότεινε να ενταχθεί στην Ομάδα εντύπων και εκδόσεων.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος, πρότεινε να ενταχθεί στην Ομάδα διοργάνωσης εκδηλώσεων, ο κ. Β. Μπατής.

Κατόπιν η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή, αφού άκουσε τη Πρόεδρο, έλαβε υπόψη της την εισήγηση και έπειτα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:

Για τον καταμερισμό των θεμάτων της ατζέντας (που διαμορφώθηκε με την 10/2015 απόφαση της Επιτροπής), στις αντίστοιχες ομάδες εργασίας (όπως καταρτίστηκαν με την υπ΄ αριθ. 7/2015 απόφαση της), προς επεξεργασία. Ο καθορισμός των προτεραιοτήτων θα γίνει από τις αντίστοιχες ομάδες, που θα συνεδριάζουν μετά από ενημέρωση της Προέδρου.

- Ομάδα Συγκοινωνιών (εντός του νησιού και ακτοπλοϊκής σύνδεσης)

(μέλη: Αριστοτέλης Αστράς, Ιωάννης Καπάκης, Μαριάννα Απέργη, Αθηνά Τσατσομοίρου, Στέλιος Πολυκράτης).

Θέματα προς επεξεργασία:

 • Αναβάθμιση των οδικών συγκοινωνιών, ιδιαιτέρως κατά τους θερινούς μήνες, με ανάρτηση ημερήσιων δρομολογίων. Σύνδεση περιοχών όπου δεν υπάρχει συγκοινωνία. Ανοικτός διαγωνισμός για τις μετακινήσεις με το ΚΤΕΛ του νησιού με ανάρτηση ημερήσιων δρομολογίων ή πιθανή επιδότηση για δρομολόγια και περιοχές όπου δεν υπάρχει σύνδεση και οικονομικές κυρώσεις για τη μη τήρηση συμβολαίων. Δημοτική συγκοινωνία εάν αυτό είναι εφικτό.
 • Σήμανση της Άνδρου (με δίγλωσσες πινακίδες) Οδική Σήμανση για την παραλία « γριάς πήδημα»
 • Σήμανση με ενημερωτικές πινακίδες – χάρτη στο λιμάνι, για την πληροφόρηση των επισκεπτών του νησιού για τους οικισμούς, παραλίες και άλλα σημεία ενδιαφέροντος (αρχαιολογικοί χώροι, Αστυνομικό Τμήμα, Κέντρο Υγείας κλπ.).
 • Ορισμός και ανάρτηση τιμολογίων ταξί σε συνεργασία με το Σωματείο των ταξί.
 • Επανεξέταση ακτοπλοϊκών δρομολογίων, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη δυνατή ανταπόκριση με τις αφίξεις εξωτερικού.

- Ομάδα Προβολής κ΄ Προώθησης Τουρισμού επικοινωνίας και υποστήριξης εκθέσεων με υλικό (μέλη Φίλιππος Περάκης, Ιωάννης Κατσιλίβας, Αριάνα Μασέλου, Μαριάννα Απέργη)

Θέματα προς επεξεργασία:

 • Διατύπωση στόχων προς επίτευξη:

Εντοπισμός ειδών θεματικού τουρισμού (πολιτιστικού περιπατητικού, θρησκευτικού γαστρονομικού, αθλητικού, θαλάσσιου τουρισμού κ.α.) που πρέπει να προβληθούν περισσότερο, ανάλογα και με τις αγορές που απευθυνόμαστε.

Εντοπισμός αγορών – στόχων που θα εξασφαλίζουν επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου (π.χ. Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία, Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Πολωνία, Ισραήλ κ.α. ).

 • Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά την τουριστική ανάπτυξη και την ταυτότητα της Άνδρου (στατιστικά στοιχεία, βιβλιογραφία, καταγραφή υποδομών και πόρων για τον τουρισμό).
 • Δημιουργία Εικαστικής Ταυτότητας Προορισμού:-Σχεδιασμός βασικού λογότυπου επικοινωνιακής ταυτότητας προορισμού -LogoKit (εφαρμογές λογοτύπου) -Σχεδιασμός Εφαρμογών για Sub-Brands (Τουριστικά Αξιοθέατα, Προϊόντα & Υπηρεσίες).
 • Παροχή στοιχείων για τον ανασχεδιασμό κεντρικού InternetPortalANDROS.grμε αμιγώς τουριστικό προσανατολισμό και προβολή των τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων. Στο κεντρικό αυτό Portal στο οποίο θα συνδέονται με σχετικά link, τα ανάλογα website κάθε νόμιμου τουριστικού φορέα του νησιού και θα παρέχονται πλήθος πληροφοριών μετακίνησης, διαμονής, εστίασης, διασκέδασης, δραστηριοτήτων κλπ – Η σύνδεση του Andros.gr με τον Δήμο Άνδρου να είναι η ύπαρξη του σχετικού link andros.gov.gr που θα προσφέρει ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δήμου Άνδρου στους δημότες του. – Εικαστικός Σχεδιασμός & Αρχιτεκτονική Περιεχομένου -Βελτίωση Υφισταμένων και δημιουργία νέων κειμένων- Μετάφραση περιεχομένου σε τουλάχιστον 3-4 γλώσσες. Π.χ. Ιστοσελίδα της marketingGreece, που ανακηρύχθηκε ως το καλύτερο website στην κατηγορία ‘BesttravelandHospitality”.
 • Τηλεοπτικά διαφημιστικά σποτ για την Άνδρο στα κανάλια με χαμηλά κόστη και διαδικτυακές διαφημίσεις προβολής του νησιού, από χορηγίες των ανδριώτικων site ή οπουδήποτε αλλού μπορεί να γίνει διαφήμιση χωρίς κόστη.
 • Το «ΦΕΤΟΣ ΠΑΜΕ ΑΝΔΡΟ» πρέπει να γίνει το σλόγκαν με το οποίο θα διαφημίζεται η Άνδρος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.
 • Πρέπει να μαθευτεί η Άνδρος στο εξωτερικό και όχι μόνο με τις τουριστικές εκθέσεις. Προβολή με λεωφορεία (όπως έκαναν στο Λονδίνο τα νησιά Σαντορίνη και Μύκονος) (http://www.londonbusadvertising.com/?gclid=CNvhwt7BlsMCFScXwwodiggAlQ) . Να μάθουμε το κόστος και να επιμεριστεί σε όλους τους επαγγελματίες του νησιού, για την προβολή μας σε Ολλανδία, Γερμανία, Ιταλία).
 • Πρόσκληση δημοσιογράφων.
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, συνδέοντας τους στόχους με την επιλογή εκθέσεων, με την συμμετοχή μελών και εκπροσώπων του Δήμου. Κατάθεση απολογιστικής αναφοράς και έκδοση Δελτίου Τύπου.
 • Συνεργασία με υπάρχουσες προσπάθειες σε θέματα τουρισμού π.χ. κατάλογος επαγγελματιών, εφαρμογή discoverAndros, στα κινητά κα..
 • Να συνδυαστεί, η Άνδρος με το citybrake, λόγω κοντινής απόστασης του νησιού.
 • Εντοπισμός χορηγών για την εξασφάλιση πόρων για την εκτύπωση υλικού και κάλυψη εξόδων προβολής στο εξωτερικό.
 • Σύσταση τριμελούς ομάδας για τις τουριστικές εκθέσεις ώστε να υπάρχει συνεχείς παρουσία στα περίπτερα των εκθέσεων.
 • Ενιαία Προβολή στα ταξί και λεωφορεία. Διαμόρφωση και τοποθέτηση πλαϊνών διακοσμητικών αυτοκόλλητων κατασκευών με το λογότυπο της Άνδρου
 • Συνεργασία και αξιοποίηση γνωριμιών με κατάλληλα αναγνωρίσιμα πρόσωπα ή καταστάσεις που συνδέονται με το νησί, ώστε να προβάλλουμε την εμπειρία που μπορεί να προσφέρει στον επισκέπτη ένα ταξίδι στη Άνδρο. (π.χ. ταινία Μικρά Αγγλία).
 • Δημιουργία ενιαίας μορφής σακούλας επιχειρήσεων. Διαμόρφωση και Καθιέρωση ενιαίας μορφής εξυπηρέτησης των επισκεπτών της Άνδρου σε εμπορικά καταστήματα και χώρους παροχής υπηρεσιών. π.χ. κοινές σακούλες και περιτυλίγματα σε εμπορικά και τουριστικά μαγαζιά με το λογότυπο της Άνδρου
 • Σύνταξη κώδικα δεοντολογίας τόσο για τους τουρίστες όσο και τις επιχειρήσεις της Άνδρου
 • Γραμμή υποστήριξης τουριστών (helpline), καταγραφής παραπόνων, ή /και ηλεκτρονική υπηρεσία (Δημιουργία forum ανταλλαγής τουριστικών ιδεών και προτάσεων, στα πλαίσια της αξιοποίησης των απόψεων και ιδεών φίλων και επισκεπτών του Άνδρου, π.χ. δημιουργία ηλεκτρονικού forum σαν τμήμα του Andros.gr αλλά και σε αυτόνομη σελίδα στο διαδίκτυο).
 • Έρευνα ικανοποίησης τουριστών (με ερωτηματολόγιο)
 • Σύνταξη ενημερωτικού κειμένου για θέματα ανακύκλωσης, ποιότητας θαλασσίων υδάτων κ.α.
 • Συνεχή ενημέρωση για τις μετρήσεις της ποιότητας των υδάτων, πόσιμων και θαλασσίων.
 • Δημιουργία έντυπου marketresearchfeedback επισκεπτών (με προτάσεις των επισκεπτών της Άνδρου για την ανάδειξη τάσεων, υποδείξεων, παρατηρήσεων, επιβραβεύσεων και κατακρίσεων για το τουριστικό προϊόν και τις επιμέρους υπηρεσίες και αγαθά που προσφέρονται στο νησί).
 • Τοποθέτηση σε όλα τα καταλύματα της Άνδρου, του ενιαίου (Νέου) εντύπου με πληροφορίες για αξιοθέατα και χάρτη του νησιού.
 • Δημιουργία εκπτωτικής κάρτας επισκέπτη Δημιουργία ειδικής ενιαίας εκπτωτικής κάρτας για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις της Άνδρου (Ξενοδοχεία, εστιατόρια και καφέ, εμπορικά και τουριστικά καταστήματα κλπ). Ο κάτοχος της κάρτας αυτής θα μπορεί να συγκεντρώνει πόντους από την συνδιαλλαγή του με οποιαδήποτε συμβεβλημένη επιχείρηση του νησιού που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα και θα μπορεί να ωφελείται από συγκεκριμένες προσφορές και ειδικά προνόμια (π.χ. δωρεάν διανυκτερεύσεις, δωρεάν γεύματα ή ποτά κλπ).
 • Δημιουργία ειδικών πακέτων διαμονής-διασκέδασης. Δημιουργία και προβολή ειδικού πακέτου τιμών για το Καλοκαίρι 2015 με ειδικές τιμές σε Διαμονή, Εστίαση, Διασκέδαση ανάλογο με την ημέρα προσφοράς της Αθήνας (κάθε Τρίτη ειδικές τιμές) Ανάδειξη του πακέτου σε ΜΜΕ και ιδιαίτερα σε Social Media (facebook, tweeter).

-   Ομάδα Εντύπων κ΄ Εκδόσεων (μέλη: Στέλιος Πολυκράτης, Φίλιππος Περάκης, Αριάνα Μασέλου, Όλγα Καραγιάννη)

Θέματα προς επεξεργασία:

 • Έκδοση χάρτη της Άνδρου, όπου θα αποτυπώνονται τουριστικές πληροφορίες (μονοπάτια, μοναστήρια, αξιοθέατα, αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία κ.α.).
 • Έκδοση φυλλαδίων της Άνδρου και σε άλλες γλώσσες, όπως (γαλλικά, ιταλικά, ολλανδικά κ.α.).
 • Έκδοση φυλλαδίου με τα τουριστικά καταλύματα.
 • Έκδοση φυλλαδίου για θεματικό τουρισμό με ένθετα για κάθε μορφή.

- Ομάδα Εναλλακτικού Τουρισμού (μέλη: Όλγα Καραγιάννη, Δημήτριος Λάσκαρης, Αριάνα Μασέλου, Γεώργιος Στεφάνου, Ανδρονίκη Μαμάη).

Θέματα προς επεξεργασία:

 • Σηματοδότηση και ανάδειξη πεζοπορικών μονοπατιών(υπάρχει φορέας που ασχολείται με αυτό. Προώθηση, ανάδειξη και διευκόλυνση των δράσεων).
 • Ανάδειξη της τοπικής κουζίνας της Άνδρου Καθιέρωση ενιαίας γαστριμαργικής ταυτότητας για τις επιχειρήσεις εστίασης του νησιού (εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ) με χαρακτηριστικό το «Τοπική Κουζίνα Άνδρου: χρησιμοποιούμε τοπικά προϊόντα ανωτέρας ποιότητας
 • Αθλητικός τουρισμός διοργάνωση τουρνουά
 • Σύνδεση τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα της Άνδρου και ωφέλειας των οικισμών από τον τουρισμό (προώθηση τοπικών προϊόντων, ανάδειξη χωριών κ.α.)

-       Ομάδα Διοργάνωσης Εκδηλώσεων (μέλη: Άννα Βολίκα, Αθηνά Μακρή, Ιωάννα Χαλά, Βασίλειος Μπατής).

Θέματα προς εξέταση:

 • Να διεξαχθεί σεμινάριο τουρισμού για τους άμεσα εμπλεκόμενους επαγγελματίες του νησιού (με θέματα επικοινωνίας, συμπεριφοράς, εμφάνισης, αντιμετώπισης φορτισμένων πελατών, αγγλικής γλώσσας, εξοικονόμηση πόρων, προώθηση των πωλήσεων κλπ.) για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών (π.χ. Σεμινάριο Γαστρονομικού Τουρισμού, Σεμινάριο Βιώσιμης Ανάπτυξης και Διαχείρισης Τουριστικών & Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων).
 • Ενεργοποίηση των ΝΕΩΝ. Ενεργοποίηση των μαθητών και σπουδαστών του νησιού για κατάθεση προτάσεων και ενεργοποίηση εθελοντικής δράσης για τον τουρισμό. Με διαγωνισμό και επιβράβευση από φορείς.
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων που αναγράφονται στο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής.
 • Ομάδα Αισθητικής – Βελτίωσης Υποδομών και Υπηρεσιών, του νησιού:

Ελένη Πολίτου, Ειρήνη Δάμπαση, Άννα Βολίκα.

 • Βελτίωση βασικών υποδομών (π.χ. ύδρευση, φωτισμός, σήμανση κ.α.)
 • Καθαρισμοί παραλιών πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.
 • Τοποθέτηση επιδαπέδιων μεγάλων χαρτών της Άνδρου (2Μ Χ 2Μ) με όλα τα αξιοθέατα αποτυπωμένα (πλατείες, είσοδος πόλης, παραλίες, εκκλησίες, κλπ).
 • Αξιοποίηση του παλιού ελικοδρομίου και μετατροπή του σε σύγχρονη παιδική χαρά / αθλητικές δραστηριότητες και ταυτόχρονη κατάργηση της παιδικής χαράς του Νειμποριού και μετατροπή της σε πάρκινγκ.
 • Φωταγώγηση του δρόμου και των σκαλοπατιών που συνδέουν το κέντρο της Χώρας από το στενό του Στρατή έως τα πρώτα εστιατόρια της περιοχής παλιού ελικοδρομίου.
 • Δενδροφύτευση αριστερά και δεξιά του δρόμου στην είσοδο της Χώρας.
 • Δενδροφύτευση από τα πευκάκια έως την Αστυνομία όπου υπάρχουν πολλά κενά, ώστε να ομορφύνει η είσοδος της πόλης.
 • Δημιουργία ξύλινης πεζογέφυρας που θα ενώνει το πάρκινγκ της Θεοσκέπαστης με την παραλία Παραπορτίου.
 • Δημιουργία ποδηλατοδρόμου στη περιοχή Παραπόρτι.
 • Ρύθμιση σε συνεργασία με το λιμενικό ταμείο θέσεων πρόσδεσης σκαφών στο λιμάνι Κορθίου
 • Διερεύνηση για δημιουργία οργανωμένης παραλίας στο Κόρθι.
 • Λειτουργία τουριστικού καταφυγίου Μπατσίου
 • Λειτουργία Γραφείων Τουριστικών πληροφοριών (Γαύριο, Μπατσί, Άνδρο, Κόρθι), όπου θα παρέχεται εγκεκριμένο προωθητικό και ενημερωτικό υλικό. (έχει ήδη δρομολογηθεί).
 • Απαγόρευση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών κατά τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο.
 • Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων σε όλες τις παραλίες του Δήμου.
 • Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων στους δρόμους των οικισμών.
 • Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε όλα τα δημόσια κτίρια και σχετικών ενημερωτικών εντύπων
 • Καθαρισμός πεζόδρομων και πεζοδρομίων εντός των οικισμών από ακαθαρσίες αδέσποτων.
 • Δημιουργία συγκεκριμένου χώρου πώλησης προϊόντων (και βιολογικών) των πλανόδιων αγροτών. (έχει εκδοθεί η απόφαση 213/2014 Δ.Σ. όπου καθορίστηκαν οι χώροι).
 • Δημιουργία Πινακίδων Κατεύθυνσης – Ανάδειξης Περιοχών & Επιχειρήσεων σε συγκεκριμένα σημεία του νησιού. Τοποθέτηση πινακίδων σε τουριστικού ενδιαφέροντος περιοχές της Άνδρου με την κατεύθυνσης επιχειρήσεων με ενιαία μορφή για την ενημέρωση και σωστή κατεύθυνση των επισκεπτών. Με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθεί η άναρχη τοποθέτηση επιγραφών από τις επιχειρήσεις ενώ ταυτόχρονα θα βελτιωθεί η αναγνωσιμότητα όλων των επιχειρήσεων και όχι μόνο των παραλιακών. Οι πινακίδες κατεύθυνσης θα πρέπει να δημιουργηθούν από υλικό προσαρμοσμένο στον παραδοσιακό οικισμό (ξύλο ή σφυρήλατο μέταλλο), ενώ μπορεί να γίνει ζωγραφική απεικόνιση των ονομάτων και του είδους των επιχειρήσεων από Ανδριώτες ζωγράφους.
 • Συνέχιση πεζόδρομου και φωτισμός από παραλία Λιόπεσι προς Μπατσί – Διαμόρφωση ποδηλατόδρομου με σχετική σήμανση.
 • Αποκατάσταση παραλίας Λύκειο Μπατσίου
 • Κινητοποίηση εκ μέρους του Δήμου της Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Άνδρου, για καθορισμό κανονισμών ωραρίου καταστημάτων κατά την τουριστική περίοδο, έτσι ώστε τα καταστήματα να παραμένουν ανοικτά και τα απογεύματα στη περιοχή της Χώρας.
 • Οι εκκλησίες την τουριστική περίοδο, να μένουν τα πρωινά ανοικτές για προσκύνημα, διότι υπάρχει μεγάλη προσέλευση γκρουπ (π.χ. με Κυπρίους).
 • Να δοθεί χώρος για καντίνα στην παραλία Παραπορτίου.

-           Ομάδα για την λειτουργία Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων (μέλη: Ελένη Πολίτου, Αθηνά Τσατσομοίρου, Ιωάννης Καπάκης).

Θέματα προς επεξεργασία:

 • Λειτουργία και επισκεψιμότητα αρχαιολογικού χώρου Υψηλής.
 • Επέκταση ωραρίου λειτουργίας των μουσείων και μείωση της εποχικότητας.
 • Ηλεκτροφωτισμός Κάστρου Κοχύλου
 • Ανάδειξη περιστεριώνων, παραδοσιακών αλωνιών, νερόμυλους και ανεμομύλους και προβολή τους
 • Ανάδειξη μοναστηριών που δεν λειτουργούν σε επισκέψιμα
 • Φωτισμός Πύργου Αγίου Πέτρου και σήμανση πρόσβασης σε αυτόν, καθώς και προώθηση της αναστύλωσης του.

ΓΕΝΙΚΑ:

 • Διατύπωση ξεκάθαρων στόχων της Επιτροπής για τον τουρισμό αλλά και γενικά για τις επιδιώξεις της.
 • Καταγραφή προβλημάτων σχετικά με την επίτευξη των στόχων, αξιολόγηση τους και καταγραφή των μέσων προς επίτευξη στόχων (πόροι, άνθρωποι μέσα), με τη δημιουργία βάσης δεδομένων προς χρήση από τα μέλη της Επιτροπής. Χρονοδιάγραμμα για επίτευξη στόχων
 • Κατάρτιση 6 μηνιαίων απολογισμών για τα πεπραγμένα της Επιτροπής, ενημέρωση των μελών.
 • Ενημέρωση των επαγγελματικών φορέων και της Επιτροπής, για την πρόοδο των έργων του Δήμου (Βιολογικών καθαρισμών, υδροδότηση κ.α.), που αφορούν και τον τουρισμό.
 • Δημιουργία βάσης δεδομένων με επαφές από το χώρο του τουρισμού.
 • Δημιουργία πλατφόρμας επικοινωνίας μεταξύ των μελών, ανάρτησης βοηθητικών εγγράφων, αποστολή σχετικής αλληλογραφίας.
 • Σύνδεση ενεργειών με διαθέσιμο προϋπολογισμό και κατανομή μεταξύ των δράσεων.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α: 13/2015

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης     Τα μέλη                Η Γραμματέας

Ελένη Πολίτου                                                               (Υπογραφές)                (Υπογραφή)

(Υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

Δήμου Άνδρου

Ελένη Πολίτου

Εντεταλμένη Δημ. Σύμβουλος

Posted in Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής | Tagged , | Σχόλια κλειστά