Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων

>>> Δείτε την απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων

Posted in Δήμαρχος | Tagged , | Σχόλια κλειστά

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 7-9-2014

Άνδρος 2-9-2014
Αριθ. Πρωτ.:9182

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     Έχοντας υπόψη τα άρθρα 64 και  67 Ν.3852/2010 καθώς επίσης και την εγκύκλιο 45/8-8-2014 ΥΠΕΣ, σας καλούμε  να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 7 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00  σε   συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Μελών Οικονομικής Επιτροπής.
2.     Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Άνδρου στην Π.Ε.Δ. Κυκλάδων

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ

Posted in Δημοτικό Συμβούλιο | Tagged , | Σχόλια κλειστά

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου και Συμβουλίου δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων για ορκωμοσία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 

Άνδρος, 18 Αυγούστου 2014

Αριθ. Πρωτ.:8637

ΠΡΟΣ: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

(όπως πίνακας αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου και Συμβουλίου δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων για ορκωμοσία.

 

Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.42/2014 απόφαση του Πρωτοδικείου Σύρου παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχείο Άνδρου (Κτίριο Βούλγαρη) στον προαύλιο χώρο στις 23 Αυγούστου 2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:30, ώστε σε δημόσια συνεδρίαση να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 52 του Ν. 3852/2010 ορκωμοσία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ι. ΣΟΥΣΟΥΔΗΣ

Posted in Δήμαρχος | Tagged , , | Σχόλια κλειστά

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 13-8-2014

Άνδρος 8-8-2014
Αριθ.Πρωτ.:8405

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

     Έχοντας υπόψη το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα -1ο όροφο κτιρίου Βούλγαρη (ΚΕΠ) στις  13 Αυγούστου 2014, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 14:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω   θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.    Ψήφιση πιστώσεων
2.    Ανάθεση εκπόνησης μελέτης
3.    Τροποποίηση μίσθωσης ακινήτου 40τ.μ. στην περιοχή Λύκειο Μπατσίου
4.    Εξουσιοδοτήσεις δικηγόρου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΓΛΥΝΟΣ

Posted in Οικονομική Επιτροπή | Σχόλια κλειστά

Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Άνδρου γνωστοποιεί  ότι σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257 /2014 (ΦΕΚ 93/14/4/2014 τεύχος Α) δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) έως τη δημοσίευση του παρόντος  νόμου (14/4/2014) συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, τόκους υπερημερίας ή τυχόν προβλεπόμενες λοιπές ρήτρες.  

1.Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο  δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:

Α) Ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του ν. 3801/2009.

Β) Ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ.

γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση:

α) οφειλές από κάθε είδους πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών,

β) οφειλές υπαγόμενες σε καθεστώς ειδικότερων, ευνοϊκότερων προβλέψεων περί καταβολής σε δόσεις.

2. Στη ρύθμιση υπάγονται, μετά από επιλογή του οφειλέτη και:

α) ληξιπρόθεσμες οφειλές που τελούν, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, σε διοικητική ή δικαστική αναστολή,

β) ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων 13-21 του ν. 2648/1998 (Α” 238) ή άλλη ρύθμιση, των οποίων οι όροι τηρούνται κατά την υποβολή του αιτήματος για υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση,

γ) οφειλές που μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση εκκρεμούν στα δικαστήρια μετά από άσκηση προσφυγής ή έφεσης από τον υπόχρεο, καθώς και οφειλές οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των Επιτροπών Επίλυσης Φορολογικών διαφορών του άρθρου 32 του ν. 1080/1980 ή έχουν συζητηθεί και οι προτάσεις δεν έχουν εισαχθεί προς συζήτηση στο οικείο δημοτικό συμβούλιο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση ισχύει  μέχρι  14 /8/2014. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και προυποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους: κ. Μήλα Γιάννη: 22823-60236 και κ. Χαλά Γκέλυ: 22823-60208.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΝΔΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΛΥΝΟΣ

Posted in Χρήσιμες πληροφορίες | Tagged , , | Σχόλια κλειστά