ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2011 και στη συνέχεια θα προωθηθεί στα αρμόδια όργανα του Δήμου Ανδρου γιά ψήφιση και ενεργοποίηση.

Γιά να διαβάσετε το σχέδιο του Κανονισμού Καθαριότητας, επιλέξτε το σύνδεσμο που ακολουθεί:

===> Κανονισμός Καθαριότητας ===> (αρχείο pdf)

Γιά συμμετοχή στη διαβούλευση και αποστολή παρατηρήσεων ή προτάσεων, χρησιμοποιείστε το e-mail μας (dimos@andros.gr) ή χρησιμοποιείστε την παρακάτω φόρμα:

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας

 

Posted in Διάφορα θέματα | Tagged , | Σχόλια κλειστά

Δημοτικό Συμβούλιο 10-8-2011

Posted in Δημοτικό Συμβούλιο | Tagged | Σχόλια κλειστά

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 30-8-2011

Άνδρος 26-8-2011
Αριθ.Πρωτ.11436

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 67 Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα – 1ο όροφο Κτιρίου Βούλγαρη (ΚΕΠ), στις 30 Αυγούστου 2011 ημέρα  Τρίτη και ώρα 19.30  σε συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης:
1.    Εκλογή αντιπροσώπων στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων.
2.    Ανάθεση μεταφοράς υπολειμμάτων της διαχείρισης απορριμμάτων.
3.    Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου: «Επισκευή-Συντήρηση Λυκείου Χώρας-Άνδρου».
4.    Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου: «Επισκευή κτιρίων του Δήμου Άνδρου».
5.    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ  ΒΕΝΕΤΙΚΗ

Posted in Δημοτικό Συμβούλιο | Tagged | Σχόλια κλειστά

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 30-8-2011

Άνδρος 26-8-2011
Αριθ.Πρωτ.: 11443

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα -1ο όροφο κτιρίου Βούλγαρη (ΚΕΠ) στις  30 Αυγούστου 2011, ημέρα  Τρίτη και ώρα 13:30΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  κατεπείγοντα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Όροι δημοπρασίας μεταφοράς μαθητών
2.    Ψήφιση πιστώσεων

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΓΛΥΝΟΣ

Posted in Οικονομική Επιτροπή | Tagged | Σχόλια κλειστά

Ρύθμιση οφειλών προς Δήμους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Άνδρος  22/8/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Με τον Ν.3979/2011( Φ.Ε.Κ.138 Α΄16-6-2011) ρυθμίζονται πολλά θεσμικά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των Δήμων και των περιφερειών

Το άρθρο 54 του ανωτέρω Νόμου προβλέπει τη διαδικασία καταβολής κύριας οφειλής και  προστίμων τρίτων προς δήμους.

1.Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα να ρυθμίζονται και να εξοφλούνται οι παρακάτω οφειλές προς Δήμους  εξαιρουμένων των προστίμων αυθαίρετων κατασκευών .

Συγκεκριμένα ρυθμίζονται :

α) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν από 1.9.2009 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον έχει καταβληθεί μέχρι την υποβολή της αιτήσεως εκ μέρους του υπόχρεου ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου αυτών,

β) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 66 του ν. 3801/2009 και έχει καταβληθεί το τριάντα τοις εκατό (30%) της ρυθμισθείσας οφειλής,

γ) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν τύχει διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής κατά το άρθρο 170 του ν. 3463/ 2006 και έχει καταβληθεί το 30% του διακανονισθέντος ποσού.

2.Οι οφειλές της παραγράφου 1 ρυθμίζονται και εξοφλούνται ως εξής:

α) εφάπαξ, με καταβολή της κύριας οφειλής, του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των προστίμων που αναλογούν σε αυτή, καθώς και του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

β) με καταβολή της κύριας οφειλής, του τριάντα τοις εκατό (30%) των προστίμων που αναλογούν σε αυτή, καθώς και του τριάντα τοις εκατό (30%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Προκειμένου περί αυτοτελών προστίμων, καταβάλλεται η κύρια οφειλή και το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) ή το τριάντα τοις εκατό (30%), αντίστοιχα, των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ανάλογα με τον ανωτέρω τρόπο καταβολής.

Με την υπ’ αριθμ. 141/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ορίζεται ως ανώτατο ποσό οφειλής για το οποίο ισχύει υποχρεωτικά η εφάπαξ καταβολή το ποσό των 300,00 € , ενώ όριο δόσεων τις 20 μηνιαίες δόσεις

Η υπαγωγή στην ρύθμιση γίνεται ύστερα από αίτηση που υποβάλλει ο οφειλέτης προς το δήμο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου δηλαδή έως και  20/10/2010

Μαζί με την αίτηση, η οποία συνοδεύεται από βεβαίωση του δήμου για το ποσό της οφειλής, δηλώνεται ο τρόπος καταβολής της οφειλής.

Στην περίπτωση που δηλώνεται εφάπαξ καταβολή, ο οφειλέτης μπορεί να εξοφλήσει την οφειλή του εντός προθεσμίας έξι μηνών από την υποβολή της αίτησης, με ταυτόχρονη προκαταβολή ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του. Μετά την πάροδο του εξαμήνου, εάν δεν καταβάλει το υπόλοιπο ποσό της οφειλής χάνει το ευεργέτημα της ρύθμισης.

Στην περίπτωση που αιτείται την καταβολή με δόσεις, η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης, ενώ οι επόμενες καταβάλλονται ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα καθενός εκ των επομένων μηνών. Η μη καταβολή δύο δόσεων, καθώς και η μη καταβολή της τελευταίας δόσης, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία λήξης της, έχει ως συνέπεια την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης. 4.Στις ληξιπρόθεσμες οφειλές της παρούσας παραγράφου συμπεριλαμβάνονται και οι ακόλουθες:

α) οφειλές από μισθώματα συμπεριλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας ή προβλεπόμενων από τις συμβάσεις μίσθωσης ρητρών,

β) οφειλές που έχουν βεβαιωθεί με απόφαση δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού ή αυτές για τις οποίες έχουν ασκηθεί προσφυγές στα δικαστήρια και εκκρεμούν έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης της παραγράφου 3 του παρόντος,

γ) οφειλές για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία ενώπιον των επιτροπών επίλυσης φορολογικών διαφορών και έχουν εγκριθεί από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, με απόφαση που λαμβάνεται έως την αναφερόμενη στην παράγραφο 3 προθεσμία υποβολής της αίτησης.

5.Τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί, έως την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή στην ρύθμιση του παρόντος άρθρου, για πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής των οφειλών δεν συμψηφίζονται ούτε επιστρέφονται.

6.Στους οφειλέτες που είναι συνεπείς στη ρύθμιση του παρόντος άρθρου και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν. 1882/1990, όπως ισχύει, χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας μηνιαίας ισχύος, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο το πενήντα τοις εκατό (50%) της αρχικής οφειλής.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Δημοτικό Εισπράκτορα της περιοχής σας.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ

Posted in Διάφορα θέματα | Tagged | Σχόλια κλειστά