ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άνδρος 8-8-2011
Αριθ.Πρωτ.: 10722

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα -1ο όροφο κτιρίου Βούλγαρη (ΚΕΠ) στις  9 Αυγούστου 2011, ημέρα  Τρίτη και ώρα 13:30΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  κατεπείγοντα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Επιβολή τέλους για διαχείριση απορριμμάτων

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΓΛΥΝΟΣ

Posted in Οικονομική Επιτροπή | Tagged | Σχόλια κλειστά

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 10-8-2011

Άνδρος 5-8-2011

Αριθ.Πρωτ.10599

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 67 Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα – 1ο όροφο Κτιρίου Βούλγαρη (ΚΕΠ) στις 10 Αυγούστου 2011, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19.30  σε συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ανάθεση εργασιών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων.
 2. Ορισμός μέλους Διοικούσας Επιτροπής Κ.Υ.Άνδρου.
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιΐας Δ.Δ.Πιτροφού, οικ.Μένητες, οικ. Λάμυρα, Δ.Δ.Στενιών, Δ.Δ.Άνδρου).
 4. Αίτηση θεραπείας αναδόχου έργου «Δημοτικού πεζοδρομίου σύνδεσης Αγ.Νικολάου-Καταφυγίου Τουριστικών σκαφών-Μνημείο Πεσόντων Μπατσίου»
 5. Αίτηση ιδιώτη για επαναφορά ορίων δημοτικής οδού
 6. Πρόσθετη παρέμβαση του Δήμου υπέρ του Ιδρύματος Βασιλείου & Ελίζας Γουλανδρή
 7. Διάθεση μηχανημάτων ιδιοκτησίας Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.
 8. Επιχορήγηση συλλόγου Συνετίου.
 9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
 10. Σφαγεία  Άνδρου

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ  ΒΕΝΕΤΙΚΗ

Posted in Δημοτικό Συμβούλιο | Tagged | Σχόλια κλειστά

Δημοτικό Συμβούλιο 20-7-2011

Δείτε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που έγινε την Τετάρτη 20-7-2011:

Posted in Δημοτικό Συμβούλιο | Tagged | Σχόλια κλειστά

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 29-7-2011

Άνδρος 25-7-2011
Αριθ.Πρωτ.: 9971

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα -1ο όροφο κτιρίου Βούλγαρη (ΚΕΠ) στις  29 Ιουλίου 2011, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 14:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμών μίσθωσης παραλιών και κινητών καντίνων
 2. Ψήφιση πιστώσεων
 3. Ανάθεση εκτέλεσης έργων

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΓΛΥΝΟΣ

Posted in Οικονομική Επιτροπή | Tagged | Σχόλια κλειστά

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 25-7-2011

Άνδρος 20-7-2011
Αριθ.Πρωτ.: 9808

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ..28/1980, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 25 Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00΄ προκειμένου να διενεργήσετε πρόχειρο διαγωνισμό εκτέλεσης των υπηρεσιών «Εργασίες καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων».

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΛΥΝΟΣ

Posted in Οικονομική Επιτροπή | Tagged | Σχόλια κλειστά