Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 23-1-2012

Άνδρος 19/1/2012

Αριθ. Πρωτ.: 528

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

     Έχοντας υπόψη το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Δήμου Άνδρου, στις  23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω   θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ψήφιση πιστώσεων  βάσει του άρθρου 158 του ΔΚΚ (ν. 3463/09)
  2. Λογιστική τακτοποίηση στη Δ.Ο.Υ. Άνδρου από ανείσπρακτα υπόλοιπα τέως Δήμου Κορθίου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΓΛΥΝΟΣ

Posted in Οικονομική Επιτροπή | Tagged , | Σχόλια κλειστά

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 10-1-2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα, την 10/1/2012, ημέρα  Τρίτη και ώρα 15:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα: Ανατροπή ανάληψης δαπανών, βάσει:
Α) της εγκυκλίου 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ :
«Με την καταχώρηση της πράξης ανάληψης της υποχρέωσης στο μητρώο δεσμεύσεων δεσμεύεται ισόποση πίστωση μέχρι την πραγματοποίηση και πληρωμή της σχετικής δαπάνης (άρθρο 21 παρ. 5 Ν 2362/95, όπως ισχύει, άρθρο 4 παρ. 1α ΠΔ 113/2010). Η δεσμευθείσα πίστωση δεν μπορεί να διατεθεί για άλλη δαπάνη, εκτός αν η ανάληψη της υποχρέωσης ανατραπεί και η δέσμευση της πίστωσης διαγραφεί από τα λογιστικά βιβλία του δήμου.
Ειδικότερα, η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης (δημάρχου, οικονομικής επιτροπής, δημοτικού συμβουλίου) στις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο 4 παρ. 1 β και 5 ΠΔ 113/2010):
α. Όταν η δαπάνη ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο.
β. Όταν η ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται. Εδώ δεν πρόκειται για δαπάνη που έχει ματαιωθεί, αλλά για δαπάνη που δεν έχει πληρωθεί μέχρι τη λήξη του έτους, με συνέπεια η σχετική υποχρέωση να μεταφέρεται στο επόμενο έτος. Για το λόγο αυτό οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στις ανατραπείσες (μη εκτελεσθείσες) αναλήψεις, δεσμεύονται με νέες αποφάσεις κατά την έναρξη του οικονομικού έτους, έτσι ώστε νέες υποχρεώσεις να αναλαμβάνονται μόνο αν απομένει υπόλοιπο στον οικείο κωδικό αριθμό (άρθρο 4 παρ. 5 ΠΔ 113/2010)».
Και Β) της Εγκυκλίου του Υπ. Οικονομικών: 2/96117/0026/20-12-2011 όπου αναφέρεται ότι:
1.    Η απόφαση του διατάκτη (δηλ. κατά περίπτωση: δημάρχου, οικονομικής επιτροπής, δημοτικού συμβουλίου), για την ανατροπή των αναλήψεων υποχρέωσης, μπορεί να γίνει έως και το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2012.
2.    Η διαδικασία της ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης είναι υποχρεωτική.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΓΛΥΝΟΣ

Posted in Οικονομική Επιτροπή | Tagged , | Σχόλια κλειστά

Διαγωνισμός «ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ»

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με την παρ. 4.1.η  του άρθρου 4 της Διακήρυξης, ότι μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των  δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων που έγινε την Τρίτη 20-12-2011 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Δήμου Άνδρου, και μετά την επιβεβαίωση εγκυρότητας όλων των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, η  Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το πρακτικό με αριθμ. πρωτ. οικ. 15534/2011, το οποίο διατίθεται για ενημέρωση των διαγωνιζομένων στο Δημαρχείο του Δήμου Άνδρου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (ταχ. δ/νση: Χώρα, 84500 Άνδρος, τηλ. 22823 60224, fax. 22820 22808) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση   http://diavgeia.andros.gr.

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα, εφόσον επιθυμούν, να υποβάλλουν ένσταση κατ’ αυτού μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την παρούσα ανακοίνωση ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής (Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Άνδρου). Η πενθήμερη αυτή προθεσμία αρχίζει την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012 και διαρκεί μέχρι και την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012.

>>> Το πρακτικό με αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ 15534 / 2011 <<<

Posted in Διάφορα θέματα | Tagged | Σχόλια κλειστά

Διαγωνισμός «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ»

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με την παρ. 4.1.στ  του άρθρου 4 της Διακήρυξης, ότι μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του διαγωνισμού που έγινε την Τρίτη 13-12-2011 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Δήμου Άνδρου, του ελέγχου των τυπικών δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων και μετά την επιβεβαίωση εγκυρότητας όλων των εγγυητικών επιστολής συμμετοχής, η  Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το πρακτικό με αριθμ. πρωτ. 15219/13-12-2011, το οποίο διατίθεται για ενημέρωση των διαγωνιζομένων στο Δημαρχείο του Δήμου Άνδρου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (ταχ. δ/νση: Χώρα, 84500 Άνδρος, τηλ. 22823 60224, fax. 22820 22808) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση   http://diavgeia.andros.gr.

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα, εφόσον επιθυμούν, να υποβάλλουν ένσταση κατ’ αυτού μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την παρούσα ανακοίνωση ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής (Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Άνδρου). Η πενθήμερη αυτή προθεσμία αρχίζει την Τρίτη 03 Ιανουαρίου 2012 και διαρκεί μέχρι και την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012.

>>>-Το πρακτικό με αριθμ. πρωτ. 15219/13-12-2011-<<<

Posted in Διάφορα θέματα | Tagged | Σχόλια κλειστά

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 28-12-2011

Άνδρος 21-12-2011

Αριθ.Πρωτ.15529

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 67 Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα – 1ο όροφο Κτιρίου Βούλγαρη (ΚΕΠ) στις 28 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00  σε  συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω   θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Τσιμεντοστρώσεις οδών περιφέρειας Δήμου Άνδρου».
  2. Μίσθωση κτιρίου για στέγαση γραφείων Πολεοδομίας
  3. Επιχορήγηση συλλόγου ενοικιαζομένων δωματίων.
  4. Έγκριση φωτισμού  Αγ. Γεωργίου Χώρας
  5. Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Άνδρου
  6. Χαρακτηρισμός δρόμου Τ.Κ.Μακροταντάλου
  7. Δημοτικά Τέλη

 

  Η Πρόεδρος του Δ.Σ

ΜΑΡΙΑ  ΒΕΝΕΤΙΚΗ

Posted in Δημοτικό Συμβούλιο | Tagged , | Σχόλια κλειστά