Προκηρύξεις για την πλήρωση 49 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση)

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

>>> Προκηρύξεις για την πλήρωση 49 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων <<<

Posted in Διάφορα θέματα | Tagged | Σχόλια κλειστά

Δημοτικό Συμβούλιο 4-10-2011

Posted in Δημοτικό Συμβούλιο | Tagged | Σχόλια κλειστά

Ολοκλήρωση διαβούλευσης: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

Η περίοδος διαβούλευσης γιά τον Κανονισμό Καθαριότητας Δήμου Ανδρου ολοκληρώθηκε.

Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν με τις παρατηρήσεις τους, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη από τα αρμόδια όργανα του Δήμου, ώστε ο Κανονισμός να προωθηθεί γιά ψήφιση το επόμενο χρονικό διάστημα.

Posted in Διάφορα θέματα | Tagged | Σχόλια κλειστά

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 4-10-2011

Άνδρος 26-9-2011

Αριθ.Πρωτ.12617

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 67 Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα – 1ο όροφο Κτιρίου Βούλγαρη (ΚΕΠ) στις 4 Οκτωβρίου 2011, ημέρα  Τρίτη και ώρα 18.30  σε συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω   θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης
 2. Έγκριση εγχειριδίου διαδικασιών διαχειριστικής επάρκειας & έναρξη εφαρμογής του
 3. Ορισμός υπευθύνου συστήματος διαχειριστικής επάρκειας
 4. Υποβολή φακέλου διαχειριστικής επάρκειας
 5. Έγκριση Οργανογράμματος του Δήμου Άνδρου
 6. Διαδημοτική συνεργασία με Δήμο Τήνου για θέματα Πολεοδομίας
 7. Εξέταση ένστασης Κ.Χ.ΑΤΕ για διάλυσης σύμβασης.
 8. Εξέταση ένστασης Κ.Χ.ΑΤΕ για αποζημίωση ζημιών.
 9. Διαμόρφωση οικοπέδου όπισθεν Νηπιαγωγείου Χώρας.
 10. Λύση Παιδικού Σταθμού πρώην Δήμου Άνδρου
 11. Καθορισμός ποσού τροφείων Παιδικού Σταθμού.
 12. Καθορισμός ιδιοκτ.Δήμου στην περιοχή Αγ.Τριάδα Κορθίου & παραχώρηση χρήσης ύδατος.
 13. Κατανομή πίστωσης σε σχολικές επιτροπές.
 14. Ανάθεση υπηρεσιών «εργασίες μεταφοράς μαθητών» με διαπραγμάτευση.
 15. Παράταση προγραμματικών συμβάσεων με ΟΑΕΔ.
 16. Ολοκλήρωση σύμβασης της ΣΟΥΚΟΣ ENVIROMENTAL
 17. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος
 18. Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων.
 19. Έγκριση δαπανών
 20. Πρόγραμμα LIFE
 21. Ορισμός εκπροσώπου επιτροπής ΚΠΕ Κορθίου
 22. Χαρακτηρισμός δρόμου στον οικισμό Συνετίου
 23. Παράταση περαίωσης ερευνητικού προγράμματος «Μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ Άνδρου»
 24. Έγκριση οριστικής παραλαβής έργου  Βελτίωση Βασικού δικτύου Υδρούσας
 25. Κήρυξη του προμηθευτή «προμήθειας λαμπτήρων»  έκπτωτου
 26. Τροποποίηση απόφασης ορισμού Δ.Σ. Σχολικών Επιτροπών
 27. Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ  ΒΕΝΕΤΙΚΗ

Posted in Δημοτικό Συμβούλιο | Tagged | Σχόλια κλειστά

Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, αναρτώνται οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης:

Posted in Διάφορα θέματα | Tagged | Σχόλια κλειστά