Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 9-12-2011

Άνδρος, 5/12/2011

Αριθ. Πρωτ.: 14888

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα, στις  9/12/2011, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: Αγωγοί μεταφοράς και αντλιοστάσια ακαθάρτων Χώρας Δήμου Άνδρου.
 2. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και αγωγού διάθεσης λυμάτων Δήμου Άνδρου», με το σύστημα μελέτης κατασκευής.
 3. Έγκριση όρων διακήρυξης για την υπηρεσία «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και αγωγού διάθεσης λυμάτων Δήμου Άνδρου»,
 4. Έγκριση όρων διακήρυξης για τη μελέτη: «Δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξρεγασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμών Γαυρίου και Μπατσίου Δήμου Άνδρου»
 5. Ανάθεση έργων.

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΓΛΥΝΟΣ

 

Posted in Οικονομική Επιτροπή | Tagged , | Σχόλια κλειστά

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η — ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

 ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

Χώρα, Τ.Κ. 84500 Άνδρος τηλ. 2282360235 fax. 22820.22808

Προς: τα μέλη της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών

  Διαφορών και Αμφισβητήσεων

 • κ. Μαργαρίτα Κορκοδείλου
 • κ. Αριστοτέλη Αστρά

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2011

και ώρα 2.00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση

που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Χώρας Άνδρου (κτίριο Βούλγαρη),

προκειμένου να συζητηθούν θέματα  αρμοδιότητα της

Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων.

 

Άνδρος, 2 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΛΟΥΘΡΟΣ

Posted in Διάφορα θέματα | Tagged , , | Σχόλια κλειστά

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 5-12-2011

Άνδρος 1-12-2011

Αριθ.Πρωτ.14251

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 67 Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα – 1ο όροφο Κτιρίου Βούλγαρη (ΚΕΠ) στις 5 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00  σε κατεπείγουσα συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω   θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Άσκηση ένδικων μέσων για δικαστική διαταγή πληρωμής της Αναπτυξιακής Άνδρου Α.Ε.

 Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ  ΒΕΝΕΤΙΚΗ

Posted in Δημοτικό Συμβούλιο | Tagged , | Σχόλια κλειστά

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 25-11-2011

Άνδρος, 18/11/2011

Αριθ. Πρωτ.: 14276

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα, στις  25 Νοεμβρίου 2011, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ψήφιση πιστώσεων
 2. Εξουσιοδότηση Δικηγόρων
 3. Έγκριση Παγίας
 4. Έγκριση όρων μελέτης αντλιών
 5. Εισήγηση για την επιβολή τέλους καθαριότητας.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 ΙΩΑΝΝΗΣ  ΓΛΥΝΟΣ

Posted in Οικονομική Επιτροπή | Tagged , | Σχόλια κλειστά

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 22-11-2011

Άνδρος 18-11-2011

Αριθ.Πρωτ.14251

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 67 Ν.3852/2010, σας καλεί να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα – 1ο όροφο Κτιρίου Βούλγαρη (ΚΕΠ) στις 22 Νοεμβρίου 2011, ημέρα  Τρίτη και ώρα 18.00  σε συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω   θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

 1. Διάλυση σύμβασης  έργου πεζοδρομίου σύνδεσης Αγ.Νικολάου-Μνημείου Πεσόντων Δ.Δ.Μπατσίου»
 2. Διάλυση σύμβασης έργου «Τσιμεντοστρώσεις και τεχνικά έργα στα Δ.Δ.Άνω Γαυρίου, Κατακοίλου και Άρνης»
 3. Είσπραξη ποσού από Τράπεζα Ελλάδος
 4. Κατανομή πίστωσης σε σχολικές επιτροπές.
 5. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων
 6. Μεταφορά μαθητών με διαπραγμάτευση
 7. Αίτημα κ. Βασίλειου Στρατή
 8. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Αναπτυξιακής Άνδρου Α.Ε. και αγορά μετοχής.
 9. Ανάθεση εκτέλεση εργασιών στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.
 10. Ανάθεση εκτέλεσης εργασιών στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΔΡΟΥ Α.Ε.
 11. Κατάρτιση κανονισμού  Συμβουλίου  Ένταξης Μεταναστών
 12. Απόφαση για δράση «προσβάσιμες παραλίες σε άτομα με αναπηρίες»
 13. Αποξήλωση και επανατοποθέτηση πινακίδων
 14. Καθιέρωση εκδηλώσεων στη μνήμη Νίκου Θέμελη
 15. Διαγραφή βεβαιωτικού καταλόγου
 16. Κανονισμός Άνδρου
 17. Αίτημα πολιτών για τέλος ακινήτων μέσω ΔΕΗ
 18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού

  Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ  ΒΕΝΕΤΙΚΗ

Posted in Δημοτικό Συμβούλιο | Tagged , | Σχόλια κλειστά